Zamówienie - OR-III.271.2.22.2020

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarek wielofunkcyjnych i monitorów interaktywnych dla placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

1. Specyfikacja techniczna zamówienia,

2 -5. Wzór umowy, Formularz „OFERTA”, Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Tagi