Zamówienie - OR - III.271.2.40.2020

Zamówienie - OR - III.271.2.40.2020 Wtorek, 24 listopada 2020 Modernizacja nawierzchni ulicy Paderewskiego w Gorlicach.

Zamówienie - OR - III.271.2.39.2020

Zamówienie - OR - III.271.2.39.2020 Wtorek, 24 listopada 2020 Modernizacja nawierzchni ulicy Dębowej bocznej w Gorlicach

Zamówienie - OR - III.271.2.38.2020

Zamówienie - OR - III.271.2.38.2020 Wtorek, 24 listopada 2020 Roboty budowlane polegające na modernizacji nawierzchni odcinka jezdni drogi gminnej nr 270293K ulicy Hallera w Gorlicach.

Zamówienie - OR-III.271.2.37.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.37.2020 Piątek, 20 listopada 2020 Roboty budowlane polegające na modernizacji nawierzchni odcinka jezdni ulicy Kombatantów w km od 0+817 – km 1+257 w Gorlicach

Zamówienie - OR - III.271.1.47.2020

Zamówienie - OR - III.271.1.47.2020 Piątek, 20 listopada 2020 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę stołów składanych dla placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach przy Miejskim Zespole Szkól nr 5.

Zamówienie - OR - III.271.1.46.2020

Zamówienie - OR - III.271.1.46.2020 Piątek, 20 listopada 2020 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę wyposażenia meblowego dla placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach przy Miejskim Zespole Szkól nr 5.

Zamówienie - OR-III.271.2.36.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.36.2020 Czwartek, 19 listopada 2020 Roboty budowlane polegające na remoncie drogi gminnej 27048K w km od 0+003,50 do 0+339,00 (ul. Stróżowska i ul. Mickiewicza) w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice

Zamówienie - OR-III.271.2.35.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.35.2020 Poniedziałek, 2 listopada 2020 Roboty budowlane polegające na modernizacji : odcinka jezdni ulicy Batorego w Gorlicach, odcinka jezdni ulicy Kochanowskiego w Gorlicach, odcinka drogi ulicy Krakowskiej boczna 2 w Gorlicach.

Zamówienie - OR-III.271.2.34.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.34.2020 Środa, 21 października 2020 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych” oraz zorganizowanie Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorlicach i świadczenie usług przyjmowania odpadów w tym punkcie i ich zagospodarowania

Zamówienie - OR-III.271.2.33.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.33.2020 Poniedziałek, 28 września 2020 Budowa oświetlenia ulicy Kościuszki boczna i budowa oświetlenia ulicy Dębowa boczna w Gorlicach.

Zamówienie - OR-III.271.2.32.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.32.2020 Poniedziałek, 28 września 2020 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 6 595 676,00 PLN (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100)

Zamówienie - OR-III.271.2.30.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.30.2020 Poniedziałek, 14 września 2020 Usunięcie wszystkich odpadów niebezpiecznych nielegalnie zgromadzonych w latach 2016-2017 na terenie nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 2 w Gorlicach, magazynowanych w różnego rodzaju pojemnikach, a także luzem, oraz w stacjonarnych zbiornikach wielkogabarytowych oraz poddanie ich odpowiednim do właściwości odpadów i ostatecznym procesom odzysku lub unieszkodliwiania w ramach realizacji zadania pn. „Likwidacja zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, powodowanego odpadami magazynowanymi/składowanymi w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, tj. na terenie byłej Rafinerii Nafty „Glimar” w Gorlicach, przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2”

Zamówienie - OR-III.271.2.29.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.29.2020 Piątek, 4 września 2020 Przebudowa ulicy Azaliowej w Gorlicach

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.38.2020

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej  - OR-III.271.1.38.2020 Czwartek, 27 sierpnia 2020 Dostawa stołów składanych dla placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 na ul. Krasińskiego w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.28.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.28.2020 Środa, 26 sierpnia 2020 Budowa pomnika „Latarnia Nieobecnych jako Sidur Przechodniów” wraz z infrastrukturą techniczną (wewnętrzna linia zasilająca energii elektrycznej (W.L.Z.)

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.34.2020

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej  - OR-III.271.1.34.2020 Środa, 19 sierpnia 2020 Dostawa sprzętu i wyposażenia do MZS Nr 3 – SP nr 3 w Gorlicach w ramach zadania – w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – moduł 3

Zamówienie - OR-III.271.2.27.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.27.2020 Wtorek, 18 sierpnia 2020 Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 19 w Gorlicach

Zamówienie - OR-III.271.2.26.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.26.2020 Środa, 12 sierpnia 2020 Dostawa tabletów, drukarek 3D i robotów edukacyjnych do nauki programowania oraz oprogramowania do wspierania procesu terapeutycznego dla placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach.

Zamówienie - OR-III.271.2.25.2020

Zamówienie - OR-III.271.2.25.2020 Poniedziałek, 10 sierpnia 2020 Dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Krakowskiej 5 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zamówienie - OR-III.271.1.32.2020

Zamówienie - OR-III.271.1.32.2020 Poniedziałek, 10 sierpnia 2020 Dostawa wyposażenia meblowego dla placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach przy Miejskim Zespole Szkół nr 4