Zamówienia i ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Publikowane są tutaj wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Dokumenty, tj. w szczególności ogłoszenia i informacje, specyfikacje istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, wyjaśnienia treści SIWZ, modyfikacje SIWZ, pogrupowane są w katalogach opisanych numerem i nazwą nadaną przez Zamawiającego dla danego postępowania.

Udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro dokonywa się na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Gorlicach" wprowadzonego zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 217/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Ponadto Zamawiający - Urząd Miejski w Gorlicach działając na podstawie dyspozycji art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) publikuje: Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie Urząd Miejski w Gorlicach przewiduje przeprowadzić w 2017 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie Urząd Miejski w Gorlicach przewiduje przeprowadzić w 2018 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie Urząd Miejski w Gorlicach przewiduje przeprowadzić w 2019 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie Urząd Miejski w Gorlicach przewiduje przeprowadzić w 2020 roku