Deklaracja dostępności

Wstęp

Miasto Gorlice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.gorlice.pl.


Nazwa podmiotu publicznego

Urząd Miejski w Gorlicach


Adres strony internetowej
www.gorlice.pl

Dane teleadresowe jednostki
Urząd Miejski w Gorlicach
Rynek 2, 38-300 Gorlice
Tel. +48 18 35 36 200
Fax. +48 18 35 51 212
E-mail: um@um.gorlice.pl

Data opublikowania strony internetowej
Data publikacji strony internetowej:

2016-01-01

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

2018-05-30Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
- nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych

 


Data sporządzenia Deklaracji Dostępności
Deklarację sporządzono dnia

2020-02-12


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Skorzystano także z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.gorlice.pl spełnia wymagania w 83,86%.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Wielgus, pwielgus@um.gorlice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 18 35 51 280. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności:

Piotr Wielgus

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej:
pwielgus@um.gorlice.pl
Numer telefonu do osoby kontaktowej:

+48 18 35 51 280

 


Opis procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

 


1. Budynek: Urząd Miejski w Gorlicach – segment A, Rynek 2
• do budynku prowadzą 2 wejścia: pierwsze od placu Rynku, drugie od podwórza Domu Polsko – Słowackiego,
• wejścia są na poziomie ulicy,
• nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
• wejścia nie są  zabezpieczone bramkami,
• w budynku brak jest windy,
• dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze budynku,
• toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku,
• w pobliżu budynku (w ciągu ul. Wróblewskiego) wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
• do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
• w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
• w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
• istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30. Kontakt:  Łukasz Igielski, pok. 101, e-mail: ligielski@um.gorlice.pl
• zapewniono komunikację z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika Biura Obsługi Klienta o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze przy wejściu do budynku.

2. Budynek: Urząd Miejski w Gorlicach – segment B, pl. Kościelny 2
• do budynku prowadzi 1 wejście od podwórza Domu Polsko – Słowackiego,
• wejście nie jest na poziomie ulicy  - próg drzwi wejściowych umieszony jest na stopniu,
• do wejścia prowadzą schody,
• nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
• wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
• w budynku brak jest windy,
• budynek nie jest dostosowany do osób na wózkach inwalidzkich,
• w budynku brak jest toalety dostoswanej do potrzeb osób niepełnosprawnych
• w pobliżu budynku (w ciągu ul. Wróblewskiego) wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
• do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
• w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
• w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
• istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30. Kontakt:  Łukasz Igielski, pok. 101, e-mail: l.igielski@um.gorlice.pl
• zapewniono komunikację z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika Biura Obsługi Klienta o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze przylegającego budynku (segment A).
 

Aplikacje mobilne

 

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne:
mObywatel w wersji dla systemu Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nask.mobywatel)
mObywatel w wersji dla systemu iOS (https://apps.apple.com/pl/app/mobywatel/id1339613469?l=pl)

Miasto Gorlice udostępnia następujące aplikacje mobilne:
Park Miejski w Gorlicach (https://play.google.com/store/apps/details?id=threestep.com.gorlice)