przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Wstęp

Miasto Gorlice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.gorlice.pl.

Nazwa podmiotu publicznego

Urząd Miejski w Gorlicach

Adres strony internetowej

www.gorlice.pl

Dane teleadresowe jednostki
Urząd Miejski w Gorlicach
Rynek 2, 38-300 Gorlice
Tel. +48 18 35 36 200
Fax. +48 18 35 51 212
E-mail: um@um.gorlice.pl

Data opublikowania strony internetowej: 2016-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2021-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 roku nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych
 • wybór kilku różnych wiariantów filtrów nasycena barw
 • ustawienia tekstu: odstęp między wierszami, między paragrafami, między literami, między słowami
 • wybór wyrównania tekstu - do lewej, do środka, do prawej
 • dodatkowa możliwość zmiany czytelności tekstu - wybór fontu czytelnego oraz dysleksyjnego
 • dodatkowe funkcje pomocnicze: linia pomocnicza, maska pomocnicza, wirtualna klawiatura, ukrycie obrazów, wyłączenie animacji, duży kursor czarny, duży kursor biały

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-12

Data aktualizacji deklaracji: 2024-03-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Wielgus, pwielgus@um.gorlice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 18 35 51 280. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności:

Piotr Wielgus

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: pwielgus@um.gorlice.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: +48 18 35 51 280

Opis procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Urząd Miejski w Gorlicach - segment A, Rynek 2

 • do budynku prowadzą 2 wejścia: pierwsze od placu Rynku, drugie od podwórza,
 • wejścia są na poziomie ulicy,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • budynek jest dostosowany do osób na wózkach inwalidzkich,
 • w budynku brak jest windy, aby zwiększyć dostępność pięter 1-3 zainstalowana została platforma przyschodowa,
 • w budynku, na każdym piętrze znajdują się toalety dostoswane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • w pobliżu budynku (w ciągu ul. Wróblewskiego) wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • w budynku zainstalowano linie naprowadzające,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku, na parterze w Biurze Obsług Klienta znajduje się pętla indukcyjna,
 • w budynku, na najwyższym, III piętrze znajduje się wózek ewakuacyjny,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

2. Budynek: Urząd Miejski w Gorlicach - segment B, pl. Kościelny 2

 • do budynku prowadzą 2 wejścia: od podwórza Ratusza (wejście nie jest na poziomie ulicy - próg drzwi wejściowych umieszony jest na stopniu, do wejścia prowadzą schody); od Placu Kościelnego (wejście na poziome ulicy),
 • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • budynek jest dostosowany do osób na wózkach inwalidzkich,
 • w budynku znajduje się winda, która obsługuje wszystkie piętra,
 • w budynku znajdują się toalety dostoswane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • w pobliżu budynku (w ciągu ul. Wróblewskiego) wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku na najwyższym, II piętrze znajduje się wózek ewakuacyjny,
 • zapewniono komunikację z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika Biura Obsługi Klienta o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze przylegającego budynku (segment A).

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 • zapewniono komunikację z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika Biura Obsługi Klienta o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze przy wejściu do budynku,
 • zapewniono usługę wideotłumacza języka migowego, można z niej skorzystać podczas wizyty w urzędzie, nie trzeba się specjalnie umawiać. Zaraz po wejściu do segmentu A, na parterze po lewej stronie jest Biuro Obsługi Klienta. Wchodząc tam, trzeba poinformować pracowników o potrzebie skorzystania z tej formy kontaktu. Usługa wideotłumacza jest darmowa i dostępna od 8.00 do 15.30.
 • zapewniono na stronie internetowej urzędu informację o zakresie działalności urzędu: w tekście łatwym do czytania i nagrania w polskim języku migowym.

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem, w szczególności osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać:

 • z poczty elektronicznej Urzędu: um@um.gorlice.pl
 • z platformy e-PUAP
 • z telefonu: 18 35 36 200
 • z faksu: 18 35 51 212
 • z poczty tradycyjnej: Urząd Miejski w Gorlicach, Rynek 2, 38-300 Gorlice

Aplikacje mobilne

Miasto Gorlice udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Aplikacja moblina jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: