Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z nowelizacją Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Z DNIEM 1 STYCZNIA 2019 ROKU Z MOCY PRAWA NASTĄPIŁO PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH  NA CELE MIESZKANIOWE  W PRAWO WŁASNOŚCI

(ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 (Dz.U.2019.poz 916 ze zm.)

Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

 1. mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
 2. mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
 3. o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
 • ZAŚWIADCZENIA

Każdy właściciel nieruchomości objętej przekształceniem otrzyma stosowne zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność.

Zaświadczenie stanowi podstawę ujawnienia w księdze wieczystej prawa własności gruntu oraz wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę, w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Termin wydania zaświadczenia o przekształceniu to:

 1. z urzędu - nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia
 2. na wniosek właściciela - w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku FORMULARZ WNIOSKU, albo
 3. na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu - w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku FORMULARZ WNIOSKU

W pierwszym przypadku zaświadczenie wydane zostanie bezpłatnie. Osoby, którym zależy na czasie, mogą wnioskować o wydanie zaświadczenia w krótszym terminie. W takim przypadku opłata za zaświadczenie wynosi 50 zł. Wniosek o wydanie zaświadczenia w najkrótszym terminie tj. w terminie 30 dni musi być uzasadniony ważną przyczyną (np. dokument jest pilnie potrzebny do sprzedaży mieszkania albo procedury ustanowienia odrębnej własności lokalu). Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Gorlicach, Rynek 2 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gorlicach Nr 29 2030 0045 1110 0000 0160 5030 z opisem: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przekształceniu”

Zaświadczenie o przekształceniu przesłane zostanie dotychczasowym użytkownikom wieczystym na adres ujawniony w ewidencji gruntów  lub na inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego.

Przepisy ustawy o przekształceniu […] stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art.3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców , z uwzględnieniem art. 14 , może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia – złożyć właściwemu organowi oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłat przez okres: 99, 50, 33 lat lub inny w zależności od stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

 • OPŁATY
 1. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności nowy właściciel gruntu ponosi opłatę przekształceniową. Wysokość tej opłaty jest równawysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Jeżeli opłata roczna podlegała aktualizacji, to opłata za przekształcenie będzie równa opłacie, która jest należna w 3 roku od aktualizacji.
 2. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, w terminie do 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Ustawodawca przesunął termin płatności opłaty za rok 2019 do 29 lutego 2020 r., co oznacza, że dał właścicielowi prawo wyboru kiedy dokona wpłaty. W przypadku braku wpłaty w 2019 roku, należy liczyć się z koniecznością zapłaty w 2020 r. dwóch opłat rocznych tj. za rok 2019 jak i 2020.
 3. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej uiszczenia ZGŁOSZENIE w kwocie pozostałej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu jej spłaty.
 4. Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.
 • BONIFIKATA

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego:

 1. właściwy organ może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom  mieszkaniowym bonifikaty od tej opłaty na podstawie stosownej uchwały  rady gminy - Uchwała Nr 64/IV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 14.02.2019 r. poz. 1341)  -  osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielnie mieszkaniowe, które nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Gorlice mogą skorzystać z 50 % bonifikaty pod warunkiem uiszczenia opłaty przekształceniowej  jednorazowo w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku.
 2. właściwy organ udziela, na wniosek, bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99% (ustawowa bonifikata):
 • osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
 • członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),
 • inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),
 • kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),
 • świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym

- będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali  mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.*

* W przypadku osób ubiegających się o bonifikatę z art. 9 a konieczne jest przedłożenie do wniosku o jej udzielenie oświadczenia potwierdzającego, że budynki mieszkalne jednorodzinne lub lokale mieszkalne służą wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ich właścicieli  (WZÓR OŚWIADCZENIA

W razie zbiegu praw do bonifikat, o których mowa w art. 9 i art. 9a, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla właściciela gruntu.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mienia Urzędu Miejskiego w Gorlicach (segment B, parter -  pokój Nr 12B)  lub pod numerem telefonu 18 35 51 261.

 

Tagi