Powszechny Spis Rolny 2020 - nabór na rachmistrzów terenowych

Burmistrz Miasta Gorlice - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na 2-óch kandydatów na RACHMISTRZÓW TERENOWYCH w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728), podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie miasta Gorlice.

Spis rolny jest przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r.

KANDYDAT NA RACHMISTRZA TERENOWEGO WINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
1) być osobą pełnoletnią;
2) zamieszkiwać na terenie miasta Gorlice,
3) posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

INFORMACJE WAŻNE DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OFERTY:

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych ogłoszony przez Burmistrza Miasta Gorlice - Gminnego Komisarza Spisowego jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkoleń, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu końcowego.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu.
W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa od koniecznej, o powołaniu na rachmistrza decydować będzie kolejność zgłoszeń kandydatów.

Rachmistrz terenowy dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

Rachmistrz terenowy będzie wykonywał czynności w ramach prac spisowych, za które otrzyma wynagrodzenie.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1) Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (załącznik nr 1);
2) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2);
3) Oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do PSR 2020 i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Gminne Biuro Spisowe w Gorlicach danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na stanowisko rachmistrza terenowego (załącznik nr 3).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Termin: od 15 czerwca do 8 lipca 2020 roku.
Wymagane dokumenty  należy złożyć w formie pisemnej w kopertach z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.”:

  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Gorlicach Rynek 2, 38-300 Gorlice, pok. nr 2A (parter) lub
  • listownie na adres: Urząd Miejski w Gorlicach, Rynek 2, 38-300 Gorlice.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji udziela Dominika Kamyk pod numerem telefonu: (18) 355-12-61.

BURMISTRZ MIASTA GORLICE
GMINNY KOMISARZ SPISOWY
Rafał Kukla

Załączniki do pobrania znajdują się tutaj.

Dodatkowe informacje dla kandydatów na rachmistrzów terenowych