Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Biały napis Dodatek osłonowy na niebieskim tle.

Złóż wniosek o dodatek osłonowy

Treść

Dodatek osłonowy – informacje ogólne

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy antyinflacyjnej.  W 2022 r. zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny. Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dla kogo jest dodatek?

O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

O dodatek można wystąpić od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania. Wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać dodatek osłonowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom:

  • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2.100,00 zł netto,
  • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1.500,00 zł netto.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona wg powyższej zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W  przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:

  • od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2020 r.
  • od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2021 r.

Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

* Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Deklaracja jest dostępna tutaj.

Gdzie złożyć wniosek?

Składanie wniosków o dodatek osłonowy w formie tradycyjne (papierowej) możliwe będzie poprzez wrzucenie wypełnionego wniosku do skrzynki podawczej (znajdującej się przed budynkiem Ratusza) lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski można złożyć również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym wypadku wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Obsługą formalności związanych z tym zadaniem zajmuje się Biuro Wsparcia Rodzin. W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Gorlicach, wnioski o dodatek osłonowy dostępne będą jedynie na stronie internetowej oraz w gablocie umieszczonej przed budynkiem Ratusza. Biuro Wsparcia Rodzin nie obsługuje bezpośrednio interesantów.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków oraz warunków przyznawania dodatku osłonowego można uzyskać pod nr tel. 18/35 51 267,  18/35 51 275, 18/35 51 264 oraz 18/35 51 238 w czasie pracy Urzędu Miejskiego w Gorlicach, czyli w godzinach 7:30-15:30.

Dodatkowo, 7 stycznia (piątek) w Urzędzie Miejskim w Gorlicach zostanie uruchomiona specjalna infolinia dot. dodatku osłonowego. Pod nr tel 501 969 508 oraz 18 3551238 dzwoniący otrzymają pomoc zakresie wypełnienia wniosku o dodatek osłonowy.

Formularze wniosków dostępne są:
1. na stronie internetowej Biura Wsparcia Rodzin -  http://www.gorlice.pl/pl/318/0/biuro-wsparcia-rodzin.html
2. na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska - https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania
3. w gablocie znajdującej się przed budynkiem ratusza.