Oferta pracy

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach zatrudni  Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020”.

 1. Wymagania niezbędne:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
 2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy;.
 2. predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi;
 3. komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi (np. język migowy).
 4. kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.                                                                         

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Osoba zatrudniona na stanowisku Asystent Osoby Niepełnosprawnej w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020.” będzie świadczyła usługę, mającą na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez skorzystanie z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej „asystentem”. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

4. Warunki pracy i płacy:

 1. Umowa zlecenie lub umowa o pracę. Usługa realizowana w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r (max. 30 godzin na jednego uczestnika Programu).
 2. Praca na terenie Gorlic (w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb).

 5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 3. kopie innych dokumentów poświadczających ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy, czy szkolenia,
 4. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: MOPS, 38-300 Gorlice,  ul. Reymonta 1 w terminie do 15 października 2019 roku. Koperta powinna zawierać adnotację  „Asystent osoby niepełnosprawnej”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.