przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Ostatnia działka w SAG Zakole czeka na inwestora!

Ostatnia działka w SAG Zakole czeka na inwestora!

Treść

Burmistrz Miasta Gorlice ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Gorlice, położonej przy ul. Zakole w Gorlicach objętej Strefą Aktywności Gospodarczej.
mapa
Oznaczenie i opis nieruchomości: Niezabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona działką nr 234 o pow. 0,7194 ha, obj. KW NS1G/00045065/2 Sądu Rejonowego w Gorlicach.

Nieruchomość położona jest na obrzeżach miasta Gorlice w jego północno – wschodniej części przy ul. Zakole (obręb Zagórzany - Kobylanka). Jest to teren płaski, w kształcie  prostokąta. W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako użytek: LzV,  LzVI. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów - symbol z planu 1 PU, oraz w części przyległej do potoku Kobylanka pod tereny zieleni nieurządzonej – symbol z planu 1.ZR.   

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Zakole - droga powiatowa nr 1486 K) poprzez działki nr 241 i 243, stanowiące własność Miasta Gorlice, na których urządzona jest droga wewnętrzna z miejscami postojowymi dla samochodów ciężarowych, zakończoną placem manewrowym.

Na terenie działki w jej północno-zachodnim narożu zlokalizowany jest kanał technologiczny, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz gazociągu średniego ciśnienia oraz kanał sieci elektroenergetycznej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 007 160,00 zł netto (słownie: jeden milion siedem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT w wysokości 231 646,80 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 80/100) obliczony według stawki 23%, co łącznie daje kwotę brutto 1 238 806,80 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześć złotych 80/100).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej brutto, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wynosi: 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i należy je wnieść w środkach pieniężnych przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Gorlicach Nr 59 2030 0045 1110 0000 0160 8370 w Banku BNP Paribas S.A. O/Gorlice, najpóźniej 18.04.2024 r. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz numer działki ewidencyjnej, której dotyczy wadium. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu należności na rachunek Urzędu.

Termin poprzednich przetargów:

27.09.2023 r. - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości,

17.01.2024 r. – II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego Gorlice, Rynek 2, sala 207 A II piętro w dniu 23.04.2024 r.  godzina 10.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie przez uczestnika w wyznaczonym terminie wadium oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium,
  • oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, oraz że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nabywanej nieruchomości oraz zagospodarowania terenu, i nie zgłasza do nich zastrzeżeń,
  • jeżeli oferent na dzień przetargu prowadzi działalność gospodarczą – okazanie do wglądu aktualnego potwierdzenia aktywnego wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub aktualny odpis lub wydruk z KRS,
  • okazanie dowodu tożsamości,
  • w przypadku przystąpienia do przetargu osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu,
  • jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału notarialnego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Dodatkowe informacje:

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta Gorlice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z aktualnym stanem zagospodarowania oraz uzbrojeniem terenu.

Zapewnienie warunków dostawy mediów oraz określenie technicznych warunków podłączenia nieruchomości do sieci uzbrojenia określą właściwe służby na wniosek nabywcy. Koszty podłączenia do sieci uzbrojenia pokrywa nabywca.

Wadium wpłacone przez oferenta, który zostanie ustalony, jako nabywca nieruchomości, zaliczone będzie na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni roboczych od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Gorlice. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Jeżeli oferent ustalony, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta Gorlice może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ) nabywca winien do aktu notarialnego przedłożyć stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem umowy notarialnej wpłacone wadium przepada na rzecz Miasta Gorlice.

Miasto Gorlice nie ponosi odpowiedzialności w razie ujawnienia się okoliczności leżących po stronie oferenta, uniemożliwiających zawarcie umowy przenoszącej własność. W razie zaistnienia wskazanych okoliczności organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gorlicach www.gorlice.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorlicach, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl  oraz na portalach nieruchomości. Ponadto informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mienia Urzędu Miejskiego Gorlice Plac Kościelny 2, segment B (parter), pok. 12 B, tel. (18) 35-51-261. Informacje dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Gorlicach Rynek 2, segment A (I piętro) pok. 109  tel. (18) 35-51-260.