Trwają warsztaty dotyczące opracowania wniosków grantowych

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych biorą dzisiaj udział w warsztatach dotyczących opracowania wniosków w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Sądeckim. Uczestników spotkania powitali burmistrz Rafał Kukla i Olga Gałek z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych.

Program warsztatów obejmuje:
- przedstawienie zasad ubiegania się o środki w ramach Programu Grantowego,
- warsztaty dot. pomysłów na inicjatywy w obszarze ES w kontekście ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej,
- praktyczne omówienie zasad dot. przygotowania projektu oraz budżetowania inicjatywy,
- prezentację platformy do przygotowania wniosków,
- czas na indywidualne konsultacje i pytania odnośnie zasad Programu Grantowego.

O Programie Grantowym

Program Grantowy prowadzony przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych i Stowarzyszenie Cumulus i jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój usług oferowanych przez te podmioty poprzez realizację nowych przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym I/LUB testowanie ofert produktów i usług I/LUB podnoszenie konkurencyjności PES na rynku I/LUB promocję ich oferty.

Wsparcie w postaci grantów powinno służyć ekonomizowaniu działalności PES. Przez ekonomizację rozumie się:
• rozpoczęcie działalności statutowej odpłatnej lub zwiększenie skali/zmiana sposobu prowadzonej działalności statutowej odpłatnej,
• rozpoczęcie działalności gospodarczej lub zwiększenie skali/zmiana sposobu prowadzonej działalności gospodarczej.

Kto może się ubiegać o przyznanie grantu:
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie środków są istniejące podmioty ekonomii społecznej mające siedzibę/filię/oddział na terenie miasta Nowy Sącz lub powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego.

Czas trwania inicjatywy:  od 1 do 10 miesięcy.
Wysokość dofinansowania: max. 10 000 PLN (netto tzn. podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowany).

Regulamin Programu Grantowego znajduje się tutaj.

Zapraszamy do kontaktu:
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
ul. Dolnych Młynów 7/6
31-124 Kraków

Małgorzata Kuta-Pałach, Specjalista ds. animacji i inicjatyw lokalnych
Olga Gałek, Animator
Tel. 12 349 06 57
grant.sadecki@mila.org.pl

Źródło: mat. własne, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, www.mila.org.pl