Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Infografika Burmistrz oraz Rada

Budżet na 2022 rok uchwalony!

Treść

Na dzisiejszej (20.12), XLI Sesji Rady Miasta Gorlice, Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez burmistrza budżet miasta na rok 2022, w którym planowane dochody przekroczą 161 mln zł! Na zadania inwestycyjne przeznaczymy blisko 41 mln zł, z czego ponad 9,4 mln zł na projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych!

W imieniu Burmistrza Miasta Gorlice Rafała Kukli, słowa podziękowania za zaufanie oraz jednogłośne, pozytywne głosowanie do Radnych Rady Miasta Gorlice skierował jego Zastępca Łukasz Bałajewicz. Przekazał także wyrazy wdzięczności dla pracowników Urzędu Miejskiego. Wyraził również nadzieję, że przed nami kolejny dobry rok, w trakcie którego uda nam się zrealizować zaplanowane dziania i ważne miejskie inwestycje, a uchwalony na dzisiejszej sesji budżet, będzie uzupełniany w miarę potrzeb.
Screen z głosowania

Budżet miasta Gorlice na 2022 r. zrównoważy się na poziomie 192 189 309 zł.

Dochody budżetu miasta w 2022 roku planowane są na 161 472 107 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 142 553 615 zł, dochody majątkowe na kwotę 18 918 492 zł.  Ustala się przychody budżetu w kwocie 30 717 202,00 zł z tytułu:

 1. zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 20 504 386,38 zł;
 2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 723 250,00 zł,
 3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 489 565,62 zł.

Wydatki budżetu Miasta w 2022 roku planowane są na kwotę 186 057 774 zł, na którą złożą się: wydatki majątkowe 40 822 717 zł, wydatki bieżące – 145 235 057 zł. Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek – 6 131 535 zł.

Najważniejsze zadania inwestycyjne planowane w 2022 roku to:

Rozwój przedsiębiorczości:

Budowa strefy przemysłowej przy ulicy Zakole w Gorlicach – 1 848 790,00 zł
Plany Strefy Gospodarczej

Infrastruktura drogowa:

 • Wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem w ciągu DW 977 (ul. Stróżowskiej) w obrębie skrzyżowań z drogami gminnymi (ul. Letnią i Wesołą) w Gorlicach oraz budowa odcinka chodnika lewostronnego w ciągu Drogi Wojewódzkiej (dokumentacja projektowa) – 50 000,00 zł
 • Modernizacja dróg miejskich – 1 000 000,00 zł
 • Wykupy gruntów – 200 000,00 zł
 • Budowa łącznika ul. Pod Lodownią z ul. Kościuszki (dokumentacja projektowa) – 100 000,00 zł
 • Parking za rzeką Ropą "Zielony" (dokumentacja projektowa) – 50 000,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej 270277K w km od 0+020,00 do km 0+859,10 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice (Blich) - poprawa infrastruktury drogowej – 4 745 530,00 zł
 • Budowa chodnika przy ul. W. Pola – 45 000,00 zł
 • Remont ciągów jezdnych w obrębie Starówki (dokumentacja projektowa) – 50 000,00 zł
 • Przebudowa ulicy Słonecznej w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Gorlice” (dokumentacja projektowa) – 50 000,00 zł
 • Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1471 ul. 11 Listopada i ul. Bardiowskiej (dokumentacja projektowa) – 100 000,00 zł

Roboty drogowe
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice na rok 2022:

 • Remont nawierzchni jezdni ul. Pod Lodownią – 300 000,00 zł
 • Remont chodnika przy budynku przy ul. Słoneczna 1 – 50 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Chopina od ulicy Solidarności do ul. Bieckiej (koło stacji BP) z uwzględnieniem odcinka starodroża (dokumentacja projektowa) – 50 000,00 zł
 • Przebudowa i remont chodników pomiędzy budynkami przy ul. Konopnickiej 15 i 17 – 50 000,00 zł
 • Remont wewnętrznej drogi osiedlowej ul. Pod Lodownią – 50 000,00 zł
 • Remont chodnika przed budynkiem Hallera 26 – 50 000,00 zł
 • Wymiana nawierzchni na ul. Tokarza – 50 000,00 zł
 • Remont ul. Gajowej (dokumentacja projektowa) – 50 000,00 zł

Turystyka:

 • Zagospodarowanie i rewitalizacja części działki stanowiącej własność Miasta Gorlice oznaczonej numerem 1529/9 w Gorlicach położonej przy ulicy Łukasiewicza 2 – 65 000,00 zł

Administracja publiczna:

 • Przebudowa budynku Ratusza w ramach zadania „Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i powiatu gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego” – 1 800 000,00 zł
 • Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” – 1 244 521,00 zł

Ratusz
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

 • Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Dukielskiej – 1 000 000,00 zł
 • Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich Klastra energii „Biała-Ropa” 4.1.1 – 215 000,00 zł
 • Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz Odnawialnych Źródeł Energii (4.4.3) – 9 000,00 zł
 • Program Ograniczenia Niskiej Emisji (dotacja) – 40 000,00 zł
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania (zadanie finansowane z Rządowego Funduszu „Polski Ład” – 2 498 000,00 zł oraz ze środków własnych – 555 550,00 zł) – łącznie 3 053 550,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

 • Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury – 5 593 424,00 zł
 • Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.) – 50 000,00 zł

Gorlickie Centrum Kultury
Kultura fizyczna:

 • Przebudowa zewnętrznego ogrodzenia stadionu im. Maksymiliana Kumorkiewicza w ramach zadania „Poprawa infrastruktury sportowej” (zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich z 2021 r. – 243 239,00 zł oraz ze środków własnych – 256 761,00 zł) łącznie – 500 000,00 zł
 • Przebudowa boiska sportowego w ramach zadania „Poprawa infrastruktury sportowej" – (zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich z 2021 r. – 3 594 500,00 zł oraz ze środków własnych – 905 500,00 zł) łącznie – 4 500 000,00 zł
 • Budowa zadaszenia obiektu wielofunkcyjnego w ramach zadania „Poprawa infrastruktury sportowej” (zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich z 2021 r. – 2 855 773,20 zł oraz ze środków własnych – 656 828,80 zł) – łącznie – 3 512 602,00 zł
 • Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życie mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta - basen kąpielowy otwarty - etap I (zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3 600 000,00 zł oraz ze środków własnych – 1 100 000,00 zł) łącznie – 4 700 000,00 zł
 • Remont Krytej Pływalni FALA - poszerzenie oferty rekreacyjnej obiektu (zadanie finansowane z II Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2021 rok – 548 613,42 zł oraz finansowane ze środków własnych – 1 013 486,58 zł) – łącznie 1 562 100,00 zł
 • Termomodernizacja Krytej Pływalni FALA – 706 386,00 zł
 • Remont Krytej Pływalni FALA - poprawa stanu technicznego – 1 502 667,00 zł
 • Obszar "Starówka" - lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo- rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej – 491 707,00 zł

Pływalnia Fala - wizualizacja
Gospodarka mieszkaniowa:

 • Budowa zespołu garaży przy ul. Kościuszki w Gorlicach – 105 000,00 zł
 • Modernizacja budynku przy ulicy Podkościelnej – 55 000,00 zł
 • Zakup nieruchomości przy ul. Strażackiej 9 – 200 000,00 zł
 • Winda przy ul. Jagiełły – 100 000,00 zł
 • Budowa bloku przy ulicy Korczaka  (dokumentacja projektowa) – 180 000,00 zł
 • Plac zabaw ul. Krasińskiego – 50 000,00 zł
 • Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Chopina 13 – 30 000,00 zł
 • Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Norwida 2 i 4 – 20 000,00 zł
 • Przebudowa placu zabaw przy Filii GCK w Sokole (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.) – 50 000,00 zł
 • Plac zabaw na Os. Górnym - wymiana urządzeń (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.) – 50 000,00 zł
 • Skwer Miasta Światła (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.) – 50 000,00 zł
 • Bezpieczeństwo na Osiedlu najwyższą rzeczą (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.) – 50 000,00 zł

Oświata i wychowanie

 • „Laboratoria przyszłości” - doposażenie pięciu Miejskich Zespołów Szkół - zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego, polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury –– 247 440,00 zł

Różne rozliczenia:

 • Rezerwa celowa inwestycyjna – 200 000,00 zł