Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna w MOPS

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach  zatrudni   od 01 stycznia 2019 r.  opiekunów w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne:

1.Wykształcenie średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z kierunków:

- opiekunka domowa,

- opiekunka środowiskowa,

- opiekun medyczny,

- opiekun osoby niepełnosprawnej

lub wykształcenie średnie z ukończonym kursem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu Opiekun w MOPS.

Wymagania dodatkowe:

- umiejętność skutecznego komunikowania się,

- umiejętność organizowania pracy w domu chorego,

- samodzielność,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

- doświadczenie w pracy opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- cv oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie o niekaralności i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,

- oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

- oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem o następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zatrudnienia na  stanowisku opiekun w MOPS .

Oferty pisemne wraz z dokumentami należy składać osobiście pok.nr 6 lub listownie na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Reymonta 1 
38-300 Gorlice