Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Budżet na 2023 rok uchwalony!

Budżet na 2023 rok uchwalony!

Treść

Na dzisiejszej (22.12), LIII Sesji Rady Miasta Gorlice, Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez burmistrza budżet miasta na rok 2023, w którym planowane dochody przekroczą 154 mln zł! Na zadania inwestycyjne przeznaczymy 47 mln zł, z czego ponad 16,5 mln zł na projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych!

Bardzo dziękuję Radzie Miasta Gorlice za zaufanie i jednogłośne, pozytywne głosowanie, a także wszystkim, którzy włożyli dużo pracy w przygotowanie budżetu. Dziękuję również za cenne wnioski i propozycje, które spływały do mnie z wielu stron. Mam nadzieję, że będzie to kolejny dobry rok, w trakcie którego uda nam się zrealizować zaplanowane działania i ważne miejskie inwestycje. – mówi burmistrz Rafał Kukla.

Budżet Miasta Gorlice na 2023 r. zrównoważy się na poziomie 175 869 971,81 zł.

Dochody budżetu miasta w 2023 roku planowane są na 154 382 221 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 122 805 756 zł, dochody majątkowe na kwotę 31 576 465 zł.  

Ustala się przychody budżetu w kwocie 21 487 750,81 zł z tytułu:

 • zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 18 631 977,61 zł;
 • niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 855 773,20 zł.

Wydatki budżetu Miasta w 2023 roku planowane są na kwotę 172 659 723,81 zł, na którą złożą się: wydatki majątkowe 47 182 366 zł, wydatki bieżące – 125 477 357,81 zł. Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek – 3 210 248 zł.

Najważniejsze zadania inwestycyjne planowane w 2023 roku to:

Rozwój przedsiębiorczości:

 • Budowa strefy przemysłowej przy ulicy Zakole w Gorlicach – 3 413 000,00 zł –zadania dofinansowane z Unii Europejskiej (UE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Powstajaca strefa aktywności gospodarczej
Infrastruktura drogowa:

 • Wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem w ciągu DW 977 (ul. Stróżowskiej) w obrębie skrzyżowań z drogami gminnymi (ul. Letnią i Wesołą) w Gorlicach oraz budowa odcinka chodnika lewostronnego w ciągu Drogi Wojewódzkiej (dokumentacja projektowa) – 40 000,00 zł
 • Wykupy gruntów – 100 000,00 zł
 • Budowa łącznika ul. Pod Lodownią z ul. Kościuszki (dokumentacja projektowa) – 100 000,00 zł
 • Przebudowa ulicy Słonecznej w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Gorlice” (dokumentacja projektowa) – 50 000,00 zł
 • Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1471 ul. 11 Listopada i ul. Bardiowskiej (dokumentacja projektowa) – 100 000,00 zł
 • Rozbudowa drogi gminnej 270368 K (ul. W. Pola) w km od 0+230 do km 0+978 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice - wkład własny (zadanie dofinasowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – 1 671 850,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej 270277K w km od 0+020,00 do km 0+859,10 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice (Blich) - wkład własny (zadanie dofinasowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – 1 000 000,00 zł
 • Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówki Miasta Gorlice - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 100 000,00 zł
 • Remont nawierzchni jezdni ul. Pod Lodownią (Budżet Obywatelski Miasta Gorlice) – 449 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Chopina od ulicy Solidarności do ul. Bieckiej (koło stacji BP) z uwzględnieniem odcinka starodroża - dokumentacja projektowa (BO Miasta Gorlice) – 50 000,00 zł
 • Modernizacja dróg miejskich – 200 00,00 zł

 Remont drogi

 • Wymiana nawierzchni ul. Tokarza - 70 000,00 zł
 • Remont wewnętrznej drogi osiedlowej ul. Pod Lodownią – 89 000,00 zł
 • Przebudowa chodnika i miejsc postojowych w obrębie cmentarza komunalnego w Gorlicach – 300 000,00 zł
 • Remont chodników przy budynkach Kopernika 1, 3 – 50 000,00 zł
 • Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Bieckiej na odcinku około 140 m – 50 000,00 zł
 • Przebudowa i remont chodników pomiędzy budynkami Konopnickiej 15 a 17 – 50 000,00 zł
 • Remont wewnętrznej drogi osiedlowej pomiędzy blokami na ul. Pod Lodownią 14 a Żeromskiego 20 – 50 000,00 zł
 • Remont parkingu nad budynkiem przy ulicy Hallera 22 w Gorlicach – II etap  – 50 000,00 zł
 • Wykonanie nawierzchni ulicy Zielonej - I etap – 50 000,00 zł
 • Kompleksowy remont ul. Gajowej - dokumentacja projektowa – 50 000,00 zł

Turystyka:

 • Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Zbożowe (dokumentacja projektowa) – 100 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa:

 • Nabycie (zamiana) nieruchomości przy ul. Bieckiej w Gorlicach – 884 000,00 zł
 • Budowa bloku przy ulicy Korczaka (dokumentacja projektowa) – 225 000,00 zł
 • Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Szopena 13 – 80 000,00 zł
 • Budowa windy przy ul. Jagiełły 10 (kontynuacja) – 100 000,00 zł


Plac zabawGospodarka komunalna i ochrona środowiska:

 • Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Dukielskiej – 200 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia ulicy Bieckiej boczna – 80 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia ulicy Malinowej – 100 000,00 zł
 • Oświetlenie ul. Granicznej - bocznej – 50 000,00 zł
 • Wymiana oświetlenia osiedlowego na Osiedlu Krasińskiego  – 50 000,00 zł
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Łysogórskim w Gorlicach - I etap - wkład własny – 260 000,00 zł
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3 625 450,00 zł
 • Park kieszonkowy „Zielony Zakątek” na terenie gorlickiej Starówki – 50 000,00 zł
 • Utworzenie osiedlowej strefy wypoczynku z zagospodarowaniem zieleni przy ul. Kromera – 50 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych przy ul. Dukielskiej – 50 000,00 zł

Remont Ratusza
Administracja publiczna:

 • Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gorlicach dla osób ze szczególnymi potrzebami – 342 027,00 zł – dofinansowaeni z UE
 • Program CYFROWA GMINA – 750 000,00 zł - dofinansowaeni z UE
 • Przebudowa budynku Ratusza w ramach zadania "Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i powiatu gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego" – 1 420 000,00 zł
 • Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” – 2 164 426,00 zł - dofinansowanie z UE

Remont boiska
Oświata i wychowanie:

 • Dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych – 120 000,00 zł
 • Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn: Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych (MZS 1, MZS 4) - Beneficjent: ZGZG – 90 000,00 zł
 • Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice - Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 700 000,00 zł
 • Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice - Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 040 816,00 zł
 • Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice – Miejskie Przedszkole Nr 8 przy Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 300 000,00 zł

Pomoc społeczna:

 • Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w budynku przy ul. Krakowskiej 5 – 40 500,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

 • Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury – 10 167 545,00 zł
 • Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej – 50 000,00 zł

Boisko
Kultura fizyczna:

 • Budowa zadaszenia obiektu wielofunkcyjnego w ramach zadania "Poprawa infrastruktury sportowej"- finansowane ze środków  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich z 2021 r. (zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich) – 3 512 602,00 zł
 • Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta - basen kąpielowy otwarty - etap I - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 5 550 000,00 zł
 • Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju (basen otwarty II etap, hala sportowa, stadion) - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4 610 000,00 zł

Ochrona zdrowia:

 • Monitoring – 80 000,00 zł

Różne rozliczenia:

 • Rezerwa celowa inwestycyjna – 200 000,00 zł

Lodowisko