Wkrótce ruszy odwiert geotermalny

Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch podpisała z firmą EXALO DRILLING S.A. umowę na wykonanie badawczego odwiertu, który wykaże, czy nasz region posiada odpowiednie zasoby do czerpania korzyści z wód termalnych. Podpisana umowa to efekt wspólnego projektu Gminy Sękowa i Miasta Gorlice.

W ramach inwestycji zostanie wykonany otwór poszukiwawczy o głębokości ok. 3000 m. Umowa obejmuje również wykonanie badań geofizycznych i hydrogeologicznych,  które jednoznacznie mają potwierdzić wcześniejsze przypuszczenia geologiczne. Już niebawem firma rozpocznie długo oczekiwane prace wiertnicze, których zakończenie zaplanowano na 13.11.2020 r.

Całość prac o wartości 18 321 524,04 zł brutto jest dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne w formie dotacji w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych netto tj. 15 474 348,00 zł w ramach projektu pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Sękowa GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Sękowa”.

Dofinansowanie to wynik pozytywnej oceny wniosku złożonego przez Gminę Sękowa w partnerstwie z Miastem Gorlice do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pisaliśmy o tym tutaj i tutaj.

W przypadku uzyskania wód termalnych o zakładanych parametrach jakościowych i wydajnościowych, w kolejnych etapach przewiduje się, wykonanie na terenie Gminy Sękowa ciepłowni geotermalnej o mocy 6,5 MW i produkcji energii w ilości 40 500 MWh/rok. Produkowane ciepło będzie dostarczane do systemu ciepłowniczego Miasta Gorlice. Jesteśmy również zainteresowani wykorzystaniem geotermii dla celów rekreacyjnych. Już teraz poszukujemy inwestora, który zechciałby inwestować w Geotermię Sękowską.

Próbny odwiert będzie wykonywany w okolicach Orlika w Sękowej - miejscu wskazanym w badaniach przeprowadzonych przez AGH w Krakowie, skąd pozyskane ciepło będzie dystrybuowane na obszar Gminy Sękowa i Miasta Gorlice.

Źródło: mat. własne, Gmina Sękowa