Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Harmonogram wywozu odpadów na 2021 rok

Harmonogram wywozu odpadów na 2021 rok

Treść

Kalendarium wywozu odpadów w poszczególnych rejonach Gorlic w 2021 roku.

W dniu wywozu odpady winny być wystawione w workach lub pojemnikach przy ulicy, w miejscu dostępnym i widocznym dla firmy odbierającej odpady.

Odbiorem w/w odpadów zajmuje się firma: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. Tylmanowa, tel.: 18 35-39-792.

W przypadku niewykonania usługi odbioru odpadów w ustalonym terminie lub w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Gorlicach – Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mienia, tel.:  18 35 51 247.  

Prosimy o wystawianie odpadów w dniu ich odbioru do godz. 7.00.

UWAGA: Odpady gromadzone w nietypowych pojemnikach (np. beczki różnego typu) lub nie wystawione w dniu wywozu w dostępnym miejscu nie będą odbierane.

Sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej:

Odpady komunalne należy gromadzić w sposób selektywny tak, aby wyodrębnić następujące ich rodzaje:

 • papier,
 • szkło,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady,

oraz powstające w gospodarstwach domowych:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie przenośne i akumulatory przenośne,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • odpady niebezpieczne (w tym chemikalia),
 • przeterminowane leki,
 • zużyte opony,
 • igły i strzykawki,
 • tekstylia i odzież.

Pozostałość stanowi zmieszane odpady komunalne, które należy zbierać oddzielnie. Odpady te odbierane są zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Surowce wtórne (papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe) odbierane są zgodnie z ustalonym harmonogramem. Odpady te należy gromadzić w 120l workach o odpowiednim kolorze: papier – niebieski, szkło – zielony, metale i tworzywa sztuczne – żółty.

Bioodpady stanowiące odpady komunalne odbierane są w okresie od stycznia do grudnia zgodnie  z przyjętym harmonogramem z tym, że w miesiącach od kwietnia do października ich odbiór będzie odbywał się co 2 tygodnie, a w okresie od listopada do marca raz na miesiąc. Odpady mogą być gromadzone wyłącznie w 120l workach w kolorze brązowym - odpady gromadzone w inny sposób nie będą odbierane.
Zachęcamy do kompostowania bioodpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym i późniejszego ich wykorzystania jako kompostu na terenie swojej posesji np. do użyźnienia grządek czy rabat kwiatowych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” (ul. Przemysłowa 7) – bezpłatnie oddać można w nim między innymi takie odpady komunalne jak: przeterminowane leki, odpady niebezpieczne (w tym chemikalia), zużyte baterie przenośne i akumulatory przenośne, igły i strzykawki, tekstylia i odzież, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe (odbiór w limitowanych ilościach), zużyte opony (odbiór w limitowanych ilościach), bioodpady stanowiące odpady komunalne, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (odbiór w limitowanych ilościach). Szczegółowych Informacji w tym zakresie uzyskać można bezpośrednio pod tel.: 18 35-39-792.

Dodatkowo na zgłoszenie i koszt właściciela nieruchomości z terenu miasta będzie możliwość podstawienia we wskazane miejsce pojemnika otwartego o pojemności 7m³ z przeznaczeniem na gromadzenie odpadów wielkogabarytowych lub odpadów budowlanych i rozbiórkowych na okres maksymalnie do 3 dni roboczych wg obowiązującej stawki 432,00 zł.

Zgłoszenie zamówienia usługi, powinno być dokonywane do Urzędu Miejskiego w Gorlicach pisemnie lub pocztą elektroniczną e-mail: gk@um.gorlice.pl, w terminie co najmniej 3 dni robocze wcześniej, niż planowany dzień podstawienia pojemnika. Po dokonaniu podstawienia  pojemnika i umieszczeniu w nim przez właściciela nieruchomości odpadów, właściciel nieruchomości zgłasza telefonicznie do Urzędu Miejskiego w Gorlicach w terminie do 3 dni roboczych pod nr tel: 18 35-51-247 gotowość odebrania pojemnika. Odpady zgromadzone w pojemniku są przyjmowane w PSZOK. W ramach usługi bezpłatnie odbierane są odpady wielkogabarytowe w ilości do 250 kg/rok na jednego mieszkańca lub odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 500 kg/rok na jednego mieszkańca. W przypadku przekroczenia wskazanych limitów wagowych naliczana będzie opłata  w kwocie 0,8640 zł  za każdy zagospodarowany 1 kg odpadów wielkogabarytowych oraz w kwocie 0,4536 zł   za każdy zagospodarowany 1 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Apelujemy o niespalanie odpadów w kotłowniach domowych, gdyż powoduje to zanieczyszczenie powietrza substancjami bardzo groźnymi dla zdrowia.

Harmonogram wywozu odpadów na 2021 rok do pobrania (pdf, 895kb)
Harmonogram wywozu odpadów na 2021 rok do pobrania (doc., 114kb)

grafika: mos.gov.pl