Złap deszczówkę!

W różnego rodzaju środkach publicznego przekazu, szeroko poruszany jest problem deficytu wody, zmian klimatu oraz konieczności przeciwdziałania tym zmianom i osłabiania ich efektów. Jednym z działań przyczyniających się do łagodzenia skutków tych niekorzystnych trendów, które może zostać wdrożone na wielu posesjach w obrębie naszego miasta, jest zbieranie wód opadowych z dachów i ich późniejsze wykorzystanie np. do nawadniania przydomowego ogródka.

Miasto Gorlice zamierza samodzielnie, bądź w partnerstwie ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej przystąpić do działań mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych na zadania związane z łagodzeniem zmian klimatu i adaptacją do ich skutków. W tym kontekście ważne jest ustalenie stopnia zainteresowania mieszkańców naszego miasta udziałem w tego rodzaju projektach. Stąd też do wszystkich zainteresowanych kierujemy prośbę o wypełnienie ankiety znajdującej się w załączeniu i złożenie jej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach w terminie do 15 czerwca 2020 r.

Obecnie trwa ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach”, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Dlatego też prosimy zainteresowanych montażem zbiorników na deszczówkę o jak najszybsze wypełnienie i złożenie ANKIETY.

Ankieta
dotycząca gotowości udziału w zadaniu realizowanym przez Miasto Gorlice.

Tagi