Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Obwieszczenie o aktualizacji dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gorlice” oraz o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Urząd Miejski w Gorlicach informuje, iż opracowywana jest aktualizacja dokumentu pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gorlice" oraz przystąpiono do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. dokumentu.

Informacja o powyższym zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.).

W załączeniu obwieszczenie Burmistrza Miasta Gorlice w tej sprawie, projekt dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gorlice – Aktualizacja z 2019 r.” oraz Prognoza oddziaływania na środowisko ww. dokumentu.

OBWIESZCZENIE

PROJEKT PGN GORLICE

PROGNOZA PGN GORLICE

 

 

 

 
 

Tagi