Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Mamy fundusze na usunięcie azbestu

Mamy fundusze na usunięcie azbestu

Treść


Już w najbliższym czasie, dzięki pozyskanej z Regionalnego Programu Operacyjnego dotacji, rozpoczną się prace związane z usuwanie wyrobów zawierających azbest. Całkowita wartość projektu wynosi 84 463,38 zł, natomiast dofinansowanie które trafi do Gorlic to kwota 71 793,86 zł.

1.03.2018 r., Miasto Gorlice podpisało umowę o dofinansowanie Projektu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, w ramach 5. Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, dla projektu typu C - przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu.

Miasto Gorlice posiada opracowany „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gorlice do roku 2032”, którego celem jest realizacja głównych założeń zawartych w dokumencie „Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”. W szczególności celem opracowanego „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gorlice do roku 2032” jest:

• spowodowanie oczyszczenia obszaru miasta Gorlice z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,

• wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców miasta Gorlice, spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,

• spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie w określonym horyzoncie czasowym do spełnienia wymogów ochrony środowiska,

• stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

W ramach podpisanej umowy nastąpi:

  • demontaż pokryć dachowych i usunięcie zdjętego eternitu z 17 budynków (mieszkalnych i gospodarczych), znajdujących się na terenie Gorlic. Wszystkie budynki znajdują się w posiadaniu osób fizycznych.
  • demontaż pokryć dachowych i usunięcie zdjętego eternitu z dwóch budynków (jeden gospodarczy, drugi mieszkalny), stanowiących własność Miasta Gorlice, a znajdujących się na posesji położonej w m. Moszczenica.
  • usunięcie zmagazynowanych wyrobów i odpadów azbestowych z terenu 22 posesji położonych na terenie miasta Gorlice. Wyroby azbestowe zostały wcześniej zdemontowane przez właścicieli, a w niektórych przypadkach dawno temu zakupione i nie wykorzystywane tylko składowane do dziś.

Projekt dodatkowo będzie obejmował działanie edukacyjno - informacyjne przeprowadzone w szkołach i przedszkolach, zorganizowanie wystawy, przygotowanie i wydruk materiałów informacyjno - edukacyjnych oraz ich kolportaż wśród mieszkańców.

Reasumując z terenu Miasta Gorlice zostaną usunięte wyroby zawierające azbest w ilości około 4500 m2, co stanowi 50,31 Mg masy unieszkodliwionych wyrobów. Całość prac oraz rozliczenie projektu nastąpi do 30.11.2018 r.


Pogadanki w szkołach i przedszkolach na temat szkodliwości azbestu

W ramach zadania związanego z edukacją i informacją ekologiczną realizowanego w ramach projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” pracownicy Urzędu Miejskiego w Gorlicach przeprowadzili w gorlickich szkołach podstawowych oraz przedszkolach pogadanki na temat szkodliwości azbestu, a także sposobów jego demontażu i utylizacji.

Zaprezentowane zostały również korzyści dla Mieszkańców uczestniczących w projekcie usuwania azbestu, wynikające z dofinansowania tych prac z dotacji pozyskanej przez Miasto Gorlice za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W trakcie pogadanek rozdane zostały także ulotki mówiące o szkodliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest i promujące działania zmierzające do jego usuwania. Ulotki te pozostawiono w większych ilościach także dla rodziców i innych osób, które bezpośrednio w pogadankach nie uczestniczyły.


Wystawa na temat szkodliwości azbestu i konieczności jego usuwania 
W ramach zadania związanego z edukacją i informacją ekologiczną realizowanego w ramach projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w hallu, na parterze budynku A Urzędu Miejskiego w Gorlicach (Rynek 2, ratusz), zorganizowana została wystawa poświęcona szkodliwości azbestu, a także sposobom jego demontażu i utylizacji.

 W tym, najczęściej uczęszczanym pomieszczeniu w budynku ratusza, przystosowanym również do korzystania przez osoby niepełnosprawne (poziom parteru bez barier architektonicznych), przed wejściem do Biura Obsługi Klienta, można było zobaczyć banery informacyjne o tematyce szkodliwości wyrobów zawierających azbest, a także możliwościach uzyskania dofinansowania na jego usuwanie. Szerszą informację w tym zakresie zainteresowane osoby mogły uzyskać pobierając dostępne ulotki informacyjne.


Podsumowanie projektu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”
30.11.2018 r., Miasto Gorlice zakończyło realizacje projektu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, w ramach 5. Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, dla projektu typu C - przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu.

Z terenu Miasta Gorlice zostały usunięte wyroby zawierające azbest w ilości 115,824 Mg, co przyczyniło się między innymi do:
• oczyszczenia części obszaru miasta Gorlice z azbestu oraz usunięcia stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,
• zmniejszenia negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców miasta Gorlice,
• sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenia w określonym horyzoncie czasowym do spełnienia wymogów ochrony środowiska.

W ramach zrealizowanej z wykonawcą umowy nastąpił:  

  • demontaż pokryć dachowych i usunięcie zdjętego eternitu z 17 budynków (mieszkalnych i gospodarczych), znajdujących się na terenie Gorlic,
  • demontaż pokryć dachowych i usunięcie zdjętego eternitu z dwóch budynków (jeden gospodarczy, drugi mieszkalny), stanowiących własność Miasta Gorlice, a znajdujących się na posesji położonej w m. Moszczenica,
  • wywóz zmagazynowanych wyrobów i odpadów azbestowych z terenu 22 posesji położonych na terenie miasta Gorlice.

Projekt dodatkowo obejmował działania edukacyjno - informacyjne przeprowadzone w szkołach i przedszkolach, zorganizowanie wystawy, przygotowanie i wydruk materiałów informacyjno - edukacyjnych oraz ich kolportaż wśród mieszkańców.