Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Harmonogram wywozu odpadów na 2024 rok

Harmonogram wywozu odpadów na 2024 rok

Treść

Kalendarium wywozu odpadów w poszczególnych rejonach Gorlic w 2024 roku.

W dniu wywozu odpady powinny być wystawione w workach lub pojemnikach przy ulicy, w miejscu dostępnym i widocznym dla firmy odbierającej odpady.

Odbiorem w/w odpadów zajmuje się firma: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o., Tylmanowa, tel.: 18 35 39 792.

W przypadku niewykonania usługi odbioru odpadów w ustalonym terminie lub w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem tel.: 18 35 39 792 lub 661 554 553.

UWAGA: Odpady gromadzone w nietypowych pojemnikach (np. beczki) lub nie wystawione w dostępnym miejscu w dniu wywozu do godziny 7.00 - nie będą odbierane.

Sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej:

Odpady komunalne należy gromadzić w sposób selektywny tak, aby wyodrębnić następujące ich rodzaje:

 • papier,
 • szkło,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady,

oraz powstające w gospodarstwach domowych:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie przenośne i akumulatory przenośne,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • odpady niebezpieczne (w tym chemikalia),
 • przeterminowane leki,
 • zużyte opony,
 • igły i strzykawki,
 • tekstylia i odzież.

Pozostałość stanowią zmieszane odpady komunalne, które należy zbierać oddzielnie. Odpady te odbierane są zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Surowce wtórne (papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe) odbierane są zgodnie z ustalonym harmonogramem. Odpady te należy gromadzić w 120l workach o odpowiednim kolorze: papier – niebieski, szkło – zielony, metale i tworzywa sztuczne – żółty.

Bioodpady stanowiące odpady komunalne odbierane są w okresie od stycznia do grudnia zgodnie  z przyjętym harmonogramem z tym, że w miesiącach od kwietnia do października ich odbiór będzie odbywał się co 2 tygodnie, a w okresie od listopada do marca raz na miesiąc. Odpady mogą być gromadzone w 120l workach  w kolorze brązowym lub w przygotowanych odpowiednio wiązkach - odpady gromadzone w inny sposób  (np. luzem) nie będą odbierane.

Zachęcamy do kompostowania bioodpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym i późniejszego ich wykorzystania jako kompostu na terenie swojej posesji np. do użyźnienia grządek czy rabat kwiatowych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” (ul. Przemysłowa 19) – bezpłatnie oddać można w nim między innymi takie odpady komunalne jak: przeterminowane leki, odpady niebezpieczne (w tym chemikalia), zużyte baterie przenośne i akumulatory przenośne, igły i strzykawki, tekstylia i odzież, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe (odbiór w limitowanych ilościach), zużyte opony (odbiór w limitowanych ilościach), bioodpady stanowiące odpady komunalne, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (odbiór w limitowanych ilościach). Szczegółowych informacji w tym zakresie uzyskać można pod tel.: 18 353 97 92, 661 554 553, 18 353 97 93.

Dodatkowo na zgłoszenie i koszt właściciela nieruchomości z terenu miasta będzie możliwość podstawienia we wskazane miejsce pojemnika otwartego o pojemności 7m³ z przeznaczeniem na gromadzenie odpadów wielkogabarytowych lub odpadów budowlanych i rozbiórkowych na okres maksymalnie do 3 dni roboczych wg obowiązującej stawki 615,00 zł.

Zgłoszenie zamówienia usługi, powinno być dokonywane do Urzędu Miejskiego w Gorlicach pisemnie lub pocztą elektroniczną e-mail: gk@um.gorlice.pl, w  terminie co najmniej 3 dni roboczych wcześniej, niż planowany dzień podstawienia pojemnika. Po dokonaniu podstawienia  pojemnika i umieszczeniu w nim przez właściciela nieruchomości odpadów, właściciel nieruchomości zgłasza telefonicznie do Urzędu Miejskiego w Gorlicach w terminie do 3 dni roboczych pod nr tel: 18 35 51 247 gotowość odebrania pojemnika. Odpady zgromadzone w pojemniku są przyjmowane w PSZOK. W ramach usługi bezpłatnie odbierane są zużyte opony w ilości do 30 kg/rok na jednego mieszkańca, odpady wielkogabarytowe w ilości do 250 kg/rok na jednego mieszkańca lub odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 500 kg/rok na jednego mieszkańca. W przypadku przekroczenia wskazanych limitów wagowych naliczana będzie opłata w kwocie 1,0368 zł za każdy zagospodarowany 1 kg odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon oraz w kwocie 0,5443 zł za każdy zagospodarowany 1 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Harmonogram wywozu odpadów na 2024 rok do pobrania (doc, 96 kb)

grafika: mos.gov.pl