Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Obrady gorlickiej rady seniorów.

Seniorzy obradowali

Treść

Rada Seniorów spotkała się po raz kolejny – tym razem po wakacyjnej przerwie. Wtorkowe (12.09) obrady otworzyła przewodnicząca Maria Kuźniarska-Pęczek.
Obrady gorlickiej rady seniorów.
Wśród uczestników znaleźli się m.in. Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, Przewodniczący Rady Miasta Robert Ryndak oraz Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Wojciech Zapłata.
Obrady gorlickiej rady seniorów.
Burmistrz przedstawił działania jakie podejmuje Miasto w kwestii polityki senioralnej - realizując wiele ciekawych projektów, które zapewniają osobom starszym pełne i równoprawne uczestnictwo w życiu społecznym.

Rada Seniorów działa prężnie od 2018 i została powołana decyzją Burmistrz Miasta Gorlice. Przypominamy, że katalogu zadań Rady Seniorów należy:

  • inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów, wzmacniania ich aktywności obywatelskiej oraz służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób w wieku senioralnym;
  • podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury, sportu, rekreacji, edukacji;
  • zapobieganie marginalizacji seniorów oraz przełamywanie stereotypowego postrzegania ich społecznej roli;
  • współpracę z władzami Gorlic przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym, w tym opiniowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów oraz spraw przedłożonych Radzie Seniorów do zaopiniowania przez Burmistrza oraz Radę Miasta Gorlice;
  • zgłaszanie uwag i wniosków do projektów aktów prawa miejscowego przedkładanych Radzie Seniorów przez Burmistrza oraz Radę Miasta Gorlice;
  • formułowanie propozycji dotyczących krótko- i długoterminowych działań na rzecz osób w wieku senioralnym, w tym do ujęcia w miejskich planach i programach dotyczących seniorów;
  • określanie potrzeb i doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia osób w wieku senioralnym, pomocy społecznej i usług opiekuńczych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
  • współpracę z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami seniorów;
  • upowszechnianie wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób w wieku senioralnym;
  • upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach na rzecz osób w wieku senioralnym.

Obrady gorlickiej rady seniorów.Obrady gorlickiej rady seniorów.