XXIV Sesja Rady Miasta Gorlice

Relacja na żywo z XXIV Sesja Rady Miasta Gorlice.

W zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Miasta Roberta Ryndaka porządku obrad znalazły się następujące punkty:
1. Otwarcie sesji, potwierdzenie kworum, informacja o porządku obrad.
2. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad XXIII sesji Rady Miasta Gorlice.
3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta za okres od 16 sierpnia do 15 września 2020 r.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gorlice,
b) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Bieckiej w Gorlicach
c) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie pożyczki na wywóz i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych w ramach Programu Priorytetowego ,,Ochrona powierzchni ziemi – rekultywacja terenów zdegradowanych” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, powodowanego odpadami magazynowanymi /składowanymi w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, tj. na terenie byłej Rafinerii Nafty „Glimar” w Gorlicach, przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2”,
d) w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2020 rok
e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice.
f) w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/I/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Gorlice
g) w sprawie zmiany uchwały Nr 8/I/2020 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 listopada 2020 r. w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady Miasta Gorlice
h) w sprawie zmiany uchwały Nr 12/I/2020 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Gorlice
i) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gorlice
5. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia Radnych

Tagi