XVII Sesja Rady Miasta Gorlice

W czwartek 26 marca 2020 r. o godz. 9.00 rozpocznie się XVII zwyczajna sesja Rady Miasta Gorlice. Sesja odbędzie się w sali teatralnej Gorlickiego Centrum Kultury ul. Michalusa 4. Zapraszamy do oglądnięcia transmisji online.

W zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Miasta Roberta Ryndaka porządku obrad znalazły się następujące punkty:

1. Otwarcie sesji, informacja o porządku obrad.

2. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad XVI sesji Rady Miasta Gorlice.

3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta za okres od 16 lutego do 15 marca 2020 r.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ul. Bieckiej w Gorlicach,

b) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorlice w 2020 r.

c) w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Gorlice,

d) w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa mieszkańców w projekcie "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii "Biała - Ropa" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój Infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych",

e) w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa mieszkańców w projekcie "Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii "Biała - Ropa" współfinansowanego przy udziale środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR, realizowanego w latach 2020-2021",

f) w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu dotyczącego utworzenia i funkcjonowania na terenie miasta Gorlice Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

g) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”

h) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gorlicach przy ul. Bieckiej,

i) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Miasto Gorlice-Plan Nr 4’’,

j) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Robotniczej,

k) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Miasto Gorlice-Plan Nr 2’’ przy ul. Węgierskiej,

l) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Miasto Gorlice – Plan Nr 4’’ przy ul. Józefa Kapuścińskiego,

m) w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2020 rok,

n) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice.

5. Sprawy różne, wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.