XVI Sesja Rady Miasta Gorlice

W czwartek 20 lutego 2020 r. o godz. 9.00 rozpocznie się XVI zwyczajna sesja Rady Miasta Gorlice. Sesja odbędzie się w sali obrad im. W. Biechońskiego, II piętro (sala nr 206).

W zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Miasta Roberta Ryndaka porządku obrad znalazły się następujące punkty:
1. Otwarcie sesji, informacja o porządku obrad.
2. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad XV sesji Rady Miasta Gorlice.
3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta za okres od 16 stycznia do 15 lutego 2020 r.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ul. Azaliowej w Gorlicach,
b) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, położonych w Gorlicach przy ul. Kochanowskiego,
c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,
d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy,
e) w sprawie nabycia na rzecz Miasta Gorlice nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Łukasiewicza,
f) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Miasta Gorlice oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego,
g) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 3’’,
h) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 3’’ – dla działek nr 944/10 i 944/15,
i) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Gorlicach przy ul. Zakole,
j) w sprawie nabycia na rzecz Miasta Gorlice nieruchomości gruntowych położonych w Gorlicach przy ul. Bieckiej,
k) w sprawie przyjęcia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016-2023,
l) w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2020 rok,
m) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice,
n) w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miasta Gorlice na rok 2020.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.