Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
LII Sesja Rady Miasta Gorlice

LII Sesja Rady Miasta Gorlice

Treść

24 listopada 2022 o godz. 9:00 w sali sesyjnej im. W. Biechońskiego odbędzie się LII Sesja Rady Miasta Gorlice.

W zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Miasta Roberta Ryndaka porządku obrad znalazły się następujące punkty:

  1. Otwarcie sesji, potwierdzenie kworum, informacja o porządku obrad.
  2. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad LI sesji RM Gorlice.
  3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta za okres od 16 października do 15 listopada 2022 roku.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „SIM Małopolska sp. z o.o.” z siedzibą w Brzesku,

b) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach,

c) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023-2024,

d) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców,

e) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Gorlice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.,

f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,

g) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ‘’Miasto Gorlice - Plan Nr 2’’ dla obszaru położonego w rejonie ul. Węgierskiej w Gorlicach,

h) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ‘’Miasto Gorlice - Plan Nr 4’’ dla obszaru położonego przy ul. Adama Asnyka w Gorlicach,

i) w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Gorlice,

j) w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Gorlice do ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Gorlice,

k) w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2022 rok,

l) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice.

     5. Sprawy różne, pytania bieżące, wnioski i oświadczenia Radnych.