przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Ruszył nabór wniosków na najem mieszkań przy ul. Kościuszki 13

Ruszył nabór wniosków na najem mieszkań przy ul. Kościuszki 13

Treść

W poniedziałek, 19 września br. ruszy nabór wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań w budynku przy ul. T. Kościuszki 13 w Gorlicach.

Już w przyszłym roku w Gorlicach rozpocznie się budowa 15 nowych mieszkań na wynajem. Inwestycja będzie realizowana przez Spółkę SIM Małopolska. Niezmiernie cieszy mnie, że do projektu budowy mieszkań w ramach programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych przystąpiło także Miasto Gorlice. Szczególnie, że nadal borykamy się z brakiem mieszkań dla rodzin o średnich dochodach, których nie stać na zakup lub wynajem mieszkania na rynku komercyjnym. Z pewnością ta inicjatywa przyczyni się do poprawy warunków lokalowych w naszym mieście. – mówi burmistrz Gorlic Rafał Kukla

Nabór potrwa do 21 października 2022 r. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Gorlicach w wersji papierowej, w zamkniętej kopercie, na której należy napisać: imię, nazwisko, adres wnioskodawcy oraz opis „Wniosek o zawarcie umowy najmu SIM”. Ważna jest kolejność zgłoszeń! W przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów, o kolejności wpisu na listę najemców decyduje kolejność wpływu wniosku.

Po zakończonym naborze wniosków utworzona zostanie tzw. lista najemców. Wkrótce po jej sporządzeniu, mieszkańcy zostaną zaproszeni przez SIM Małopolska do zawarcia umów rezerwacyjnych oraz wniesienia wpłaty partycypacyjnej szacowanej na ok. 950 zł/m2.

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego wraz z załącznikami do pobrania tutaj (doc., 54 kb)

Koncepcja architektoniczna oraz planowana struktura mieszkań dostępna pod linkiem https://simmalopolska.pl/inwestycja/inwestycja-miasto-gorlice/
Wizualizacja bloku przy ul. Kościuszki.
Najemcą lokalu może zostać wnioskodawca, który spełnia ustawowe kryteria określone w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych oraz w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, to jest:

 1. w dniu objęcia lokalu, ani on ani osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta Gorlice, jednakże w przypadku posiadania przez wskazane osoby tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego poza Miastem Gorlice, wnioskodawca może zostać najemcą lokalu tylko jeżeli zmiana jego miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez wnioskodawcę lub inną osobę z Gospodarstwa Domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów SIM, w których znajduje się lokal;
 2. średni miesięczny dochód Gospodarstwa Domowego, w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego nie przekroczy wartości określonych w art. 7a ust. 1 ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych oraz w art. 30 ust. 1. pkt 2a ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Kryterium dochodowe określane będzie na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", określającego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach za ubiegły rok. Wg aktualnego obwieszczenia dot. przeciętnych wynagrodzeń w 2020 r., dochody gospodarstw domowych uprawniających do zawarcia umowy najmu nie mogą przekroczyć w przypadku gospodarstwa:

 • 1-osobowego – 75% x 5186,34 zł zł x 1,2 (współczynnik) = 4 667,71 zł
 • 2-osobowego – 105% x 5186,34 zł zł x 1,2 (współczynnik) = 6 534,79 zł
 • 3-osobowego – 145% x 5186,34 zł zł x 1,2 (współczynnik) = 9 024,23 zł
 • 4-osobowego – 170% x 5186,34 zł zł x 1,2 (współczynnik) = 10 580, 13 zł
 • 5-osobowego – (170%+35% za kolejną osobę) x 5186,34 zł zł x 1,2 (współczynnik) = 12 758,40 zł

Wskazane powyżej kryteria są ustawowe, a ich spełnienie jest niezbędne do zawarcia umowy najmu. Należy je odróżnić od przedstawionych poniżej dodatkowych kryteriów pierwszeństwa naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego określonych przez Radę Miasta Gorlice:

 1. posiadanie przez najemcę wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r.- 2 punkty;
 2. żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego nie była i nie jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługiwało i nie przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem był lub jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, oraz nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny - 10 punktów;
 3. osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego, na dzień złożenia wniosku, jest najemcą lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice, który zobowiązuje się do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia tego lokalu w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy najmu mieszkania przez najemcę – 5 punktów;
 4. w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba, która w zeznaniu podatkowym za ostatni rok podatkowy wskazała Gorlice jako miejsce zamieszkania – 3 punkty;
 5. w skład gospodarstwa domowego, na dzień złożenia wniosku wchodzi co najmniej jedna osoba, która ukończyła 65 lat – 2 punkty;
 6. wnioskodawcą jest osoba pełnoletnia, która na dzień złożenia wniosku nie przekroczyła 30. roku życia – 3 punkty;
 7. w skład gospodarstwa domowego, na dzień złożenia wniosku, wchodzi co najmniej jedna osoba, która nie ukończyła 16 lat i legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) – 1 punkt;
 8. w skład gospodarstwa domowego, na dzień złożenia wniosku, wchodzi co najmniej jedna osoba powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) – 1 punkt;
 9. w skład gospodarstwa domowego, na dzień złożenia wniosku, wchodzi dziecko najemcy do 18 roku życia w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 2 punkty za każde dziecko;
 10. w skład gospodarstwa domowego, na dzień złożenia wniosku, wchodzi osoba samotnie wychowująca dziecko w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.) – 1 punkt.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 18 35 51 245 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mienia Urzędu Miejskiego w Gorlicach oraz na stronie internetowej Spółki SIM Małopolska Sp. z o.o. https://simmalopolska.pl/

Uchwała NR 616/XLIX/2022 Rady Miasta Gorlice w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Gorlicach (pdf, 204 kb)
Zarządzenie Nr 202/2022 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 13 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych (doc., 16 kb)

Ulotka informacyjna do pobrania tutaj (pdf, 4 mb)