Informacja w sprawie realizacji przedsięwzięcia Budowa obwodnicy Gorlic

Informacja o ocenie oddziaływania na środowisko oraz rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w ramach postępowania dotyczącego przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Gorlic”.

W związku z będącym w toku postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania przez Burmistrza Miasta Gorlice decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Gorlic” przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w niniejszym postępowaniu zostaje zapewniony udział społeczeństwa.

Każdy zainteresowany przedmiotową inwestycją może w terminie od 25 sierpnia 2017 r. do 25 września 2017 r. zapoznać się z dokumentacją sprawy, która w całości znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach, w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Mienia (segment B, Plac Kościelny 2, pokój nr 13B) oraz składać uwagi i wnioski. Dla ułatwienia dostępu do ww. dokumentacji na stronie internetowej został zamieszczony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami oraz dokumenty złożone w ramach uzupełnienia.

Ponadto dnia 18 września 2017 r. o godzinie 16.00 w Gorlickim Centrum Kultury przy ul. Michalusa 4 w Gorlicach, w Sali Teatralnej (I piętro) w przedmiotowej sprawie zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Gorlice w przedmiotowej sprawie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej

Treść obwieszczenia

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Gorlic” wraz z załącznikami
Wykaz działek znajdujących się w zakresie realizacji przedsięwzięcia
Plan sytuacyjny wariantu wybranego do realizacji
Aneks do raportu
Inwentaryzacja zieleni