Mamy fundusze na usunięcie azbestu


Już w najbliższym czasie, dzięki pozyskanej z Regionalnego Programu Operacyjnego dotacji, rozpoczną się prace związane z usuwanie wyrobów zawierających azbest. Całkowita wartość projektu wynosi 84 463,38 zł, natomiast dofinansowanie które trafi do Gorlic to kwota 71 793,86 zł.

1.03.2018 r., Miasto Gorlice podpisało umowę o dofinansowanie Projektu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, w ramach 5. Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, dla projektu typu C - przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu.

Miasto Gorlice posiada opracowany „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gorlice do roku 2032”, którego celem jest realizacja głównych założeń zawartych w dokumencie „Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”. W szczególności celem opracowanego „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gorlice do roku 2032” jest:

• spowodowanie oczyszczenia obszaru miasta Gorlice z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,

• wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców miasta Gorlice, spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,

• spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie w określonym horyzoncie czasowym do spełnienia wymogów ochrony środowiska,

• stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

W ramach podpisanej umowy nastąpi:

  • demontaż pokryć dachowych i usunięcie zdjętego eternitu z 17 budynków (mieszkalnych i gospodarczych), znajdujących się na terenie Gorlic. Wszystkie budynki znajdują się w posiadaniu osób fizycznych.
  • demontaż pokryć dachowych i usunięcie zdjętego eternitu z dwóch budynków (jeden gospodarczy, drugi mieszkalny), stanowiących własność Miasta Gorlice, a znajdujących się na posesji położonej w m. Moszczenica.
  • usunięcie zmagazynowanych wyrobów i odpadów azbestowych z terenu 22 posesji położonych na terenie miasta Gorlice. Wyroby azbestowe zostały wcześniej zdemontowane przez właścicieli, a w niektórych przypadkach dawno temu zakupione i nie wykorzystywane tylko składowane do dziś.

Projekt dodatkowo będzie obejmował działanie edukacyjno - informacyjne przeprowadzone w szkołach i przedszkolach, zorganizowanie wystawy, przygotowanie i wydruk materiałów informacyjno - edukacyjnych oraz ich kolportaż wśród mieszkańców.

Reasumując z terenu Miasta Gorlice zostaną usunięte wyroby zawierające azbest w ilości około 4500 m2, co stanowi 50,31 Mg masy unieszkodliwionych wyrobów. Całość prac oraz rozliczenie projektu nastąpi do 30.11.2018 r.