Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej nr - IR-V.271.1.69.2017

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej nr - IR-V.271.1.69.2017 Wtorek, 12 grudnia 2017 Burmistrz Miasta Gorlice zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorlicach i świadczenie usług przyjmowania odpadów w tym punkcie.

Zamówienie - IR-V.271.2.24.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.24.2017 Czwartek, 30 listopada 2017 Przebudowa stalowej, linowej kładki nad rzeką Ropą w ramach projektu „Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach”.

Zamówienie - IR-V.271.2.23.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.23.2017 Czwartek, 12 października 2017 Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Kochanowskiego, remoncie ul. Granicznej i remoncie ul. Łokietka boczna w Gorlicach.

Zamówienie - IR-V.271.1.55.2017

Zamówienie - IR-V.271.1.55.2017 Poniedziałek, 2 października 2017 Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach z dostosowaniem do wymogów p. pożarowych

Zamówienie - IR-V.271.2.22.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.22.2017 Poniedziałek, 18 września 2017 Przebudowa ulicy Norwida w Gorlicach

Zamówienie - IR-V.271.2.21.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.21.2017 Czwartek, 14 września 2017 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Gorlice.

Zamówienie - IR-V.271.1.51.2017

Zamówienie - IR-V.271.1.51.2017 Czwartek, 7 września 2017 Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach z dostosowaniem do wymogów p. pożarowych

Zamówienie - IR-V.271.2.20.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.20.2017 Środa, 30 sierpnia 2017 Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicy Sosnowej - bocznej w Gorlicach

Zamówienie - IR-V.271.2.19.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.19.2017 Wtorek, 22 sierpnia 2017 Przebudowa ulicy Norwida w Gorlicach

Zamówienie - IR-V.271.2.18.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.18.2017 Czwartek, 17 sierpnia 2017 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 8 749 496,00 PLN (słownie: osiem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2017 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Zamówienie - IR-V.271.1.49.2017

Zamówienie - IR-V.271.1.49.2017 Piątek, 4 sierpnia 2017 Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach z dostosowaniem do wymogów p. pożarowych

Zamówienie - IR-V.271.2.17.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.17.2017 Poniedziałek, 31 lipca 2017 Przebudowa stalowej, linowej kładki nad rzeką Ropą w ramach projektu „Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach”.

Zamówienie - IR-V.271.2.16.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.16.2017 Środa, 26 lipca 2017 Modernizacja oświetlenia, ciągów komunikacyjnych, kładek i wyposażenie w elementy dodatkowe małej architektury oraz przebudowa placu postojowego w ramach projektu „Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach” i budowa monitoringu.

Zamówienie - IR-V.271.2.15.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.15.2017 Środa, 19 lipca 2017 Odwodnienie dróg publicznych poprzez budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Solidarności do rzeki Ropa w Gorlicach.

Zamówienie - IR-V.271.2.14.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.14.2017 Poniedziałek, 3 lipca 2017 Rozbudowa ulicy Broniewskiego w Gorlicach - etap I w km 0+000,00 - km 0,068,70.

Zamówienie - IR-V.271.2.13.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.13.2017 Środa, 28 czerwca 2017 Rozbudowa odcinka drogi gminnej K270293 – ulicy Hallera w km 0+188,00 – km 0+291,00, przebudowa ulicy Kopernika, przebudowa ulicy Chopina – bocznej, modernizacja ulicy Rybickiego, przebudowa ulicy Zagórzańskiej wraz ze skrzyżowaniem ul. Granicznej i modernizacja ulicy Sosnowej w Gorlicach. od 14.07.2017 r: Rozbudowa odcinka drogi gminnej K 270293 – ulicy Hallera w km 0+188,00 – km 0+291,00, przebudowa ulicy Kopernika, przebudowa ulicy Chopina – bocznej, modernizacja ulicy Rybickiego, przebudowa ulicy Zagórzańskiej wraz ze skrzyżowaniem ul. Granicznej, modernizacja ulicy Sosnowej, rozbudowa odcinka ulicy Broniewskiego i budowa ulicy Dębowej w Gorlicach

Zamówienie - IR-V.271.2.12.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.12.2017 Środa, 31 maja 2017 Modernizacja oświetlenia, ciągów komunikacyjnych, kładek i wyposażenie w elementy dodatkowe małej architektury oraz przebudowa placu postojowego w ramach projektu „Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach” i budowa monitoringu

Zamówienie - IR-V.271.2.10.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.10.2017 Wtorek, 30 maja 2017 Nadbudowa i przebudowa budynku toalet w ramach projektu „Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach” - współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami.

Zamówienie - IR-V.271.2.9.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.9.2017 Poniedziałek, 29 maja 2017 Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kochanowskiego w Gorlicach.

Zamówienie - IR-V.271.2.8.2017

Zamówienie - IR-V.271.2.8.2017 Piątek, 12 maja 2017 Nadbudowa i przebudowa budynku toalet w ramach projektu „Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach”.