Harmonogram wywozu odpadów na 2017 rok

Przypominamy, że w dniu wywozu odpady winny być wystawione w workach lub pojemnikach przy ulicy, w miejscu dostępnym i widocznym dla firmy odbierającej odpady.

Odbiorem odpadów zajmują się następujące firmy:
- Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „SURPAP” S.C. Nowy Sącz  tel. kont. 18/44 20 100 w zakresie odbioru surowców wtórnych,
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. Tylmanowa tel. kont. 515 086 751 w zakresie odbioru pozostałych rodzajów odpadów.

W przypadku niewykonania usługi odbioru odpadów w ustalonym terminie lub w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Gorlicach – Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mienia, tel. 18 35 51 247.

UWAGA! Odpady gromadzone w nietypowych pojemnikach (np. beczki różnego typu) lub nie wystawione w dniu wywozu w dostępnym miejscu nie będą odbierane.
 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z WYTWARZANYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Odpady komunalne należy gromadzić w sposób selektywny tak, aby wyodrębnić następujące rodzaje odpadów:
– papier i tekturę,
– szkło,
– opakowania z tworzyw sztucznych wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem,
– odpady wielkogabarytowe wraz z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,
– odpady budowlane,
– zużyte opony,
– odpady zielone,
– przeterminowane leki,
– zużyte baterie i akumulatory,
– odpady niebezpieczne tj. przeterminowane chemikalia, lakiery, zużyte świetlówki itp.

Pozostałość stanowi zmieszane odpady komunalne, które należy zbierać oddzielnie. Odpady te odbierane są co dwa tygodnie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Surowce wtórne (papier i tektura, szkło, opakowania z tworzyw sztucznych wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem) odbierane są dwa razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem. Odpady te należy gromadzić w workach o odpowiednim kolorze. Papier i tektura – niebieski, szkło – zielony, opakowania z tworzyw sztucznych wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem – żółty.

Odpady wielkogabarytowe (np. meble) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są dwa razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym. Dokładne terminy oraz miejsca zbiórki są podawane do publicznej wiadomości (informacja na tablicach ogłoszeniowych na terenie miasta i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach oraz na stronach internetowych www.gorlice.pl i http://umgorlice.iaw.pl/ekogorlice/).

Odpady budowlane oraz zużyte opony pochodzące z gospodarstw domowych odbierane są w limitowanych ilościach po indywidualnym ustaleniu warunków i sposobu ich odbioru  z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mienia Urzędu Miejskiego w Gorlicach,  tel. kont. 18/ 35 51 247.

Odpady zielone odbierane są w okresie od kwietnia do listopada zgodnie z ustalonym harmonogramem.  Odpady mogą być gromadzone w workach, pojemnikach, a w przypadku odpadów w postacie gałęzi również gromadzonych luzem, jednak przygotowanych w sposób ułatwiający sprawny odbiór.

Pozostałe odpady (przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne tj. przeterminowane chemikalia, lakiery, zużyte świetlówki itp.) odbierane są dwa razy w roku, w czasie objazdowych zbiórek. Dokładne terminy oraz miejsca zbiórki zostaną podane do publicznej wiadomości (informacja na tablicach ogłoszeniowych na terenie miasta i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach oraz na stronach internetowych www.gorlice.pl  i http://umgorlice.iaw.pl/ekogorlice/).

Zużyte baterie oraz przeterminowane leki mieszkańcy Gorlic mogą dodatkowo składać w specjalnych pojemnikach znajdujących się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach, ul. Rynek 2. Również apteki z siedzibą przy ul. Jagiełły 8, ul. Słoneczna 2, ul. Rynek 19, ul. Kościuszki 24 zaopatrzone są w pojemniki do zbiórki leków.

Zachęcamy do kompostowania odpadów zielonych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji wytwarzanych w gospodarstwie domowym i późniejszego ich wykorzystania jako kompostu na terenie swojej posesji np. do użyźnienia grządek czy rabat kwiatowych.

Apelujemy o niespalanie odpadów w kotłowniach domowych, gdyż powoduje to zanieczyszczenie powietrza substancjami bardzo groźnymi dla zdrowia.

Harmonogram wywozu odpadów na 2017 rok do pobrania