Powołanie członków Gorlickiej Rady Seniorów

Zarządzenie nr 62/2017

Burmistrza Miasta Gorlice

z dnia 14 lutego 2017 roku

w sprawie powołania członków Gorlickiej Rady Seniorów
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm./ oraz § 6 ust. 2 Statutu działania Gorlickiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 512/XLIII/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 marca 2014 w sprawie powołania Gorlickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu - zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję na członków Gorlickiej Rady Seniorów n/w osoby:

 1. Białoń Longin
 2. Bobola Bolesław
 3. Bogdan Jadwiga
 4. Filipowicz Renata
 5. Juruś Grażyna
 6. Kamyk Michał
 7. Kokoszka-Paszkot Janina
 8. Liana Teresa
 9. Marek Edward
 10. Markowicz Bogusława
 11. Morawski Ryszard
 12. Nowak Tadeusz
 13. Rąpała Krystyna
 14. Sekuła Maria
 15. Słopnicki  Jan
 16. Tadeusz Wszołek
 17. Winiarski Krzysztof
 18. Zagata Stanisława
 19. Zielińska Maria

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Zarządzenie nr 62/2017 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie powołania członków Gorlickiej Rady Seniorów


Gorlicka Rada Seniorów ukonstytuowała się

Na zebraniu wyborczym w dniu 14 lutego br. dokonano wyboru władz Gorlickiej Rady Seniorów. W wyniku głosowania na Przewodniczącego GRS wybrano Pana Tadeusza Nowaka, na Zastępcę Przewodniczącego Panią Marię Zielińską, a na Sekretarza Pana Edwarda Marka.

Rada pełni funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną, a celem działania jest pobudzenie aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej poprzez zapewnienie seniorom możliwości wyrażenia opinii na sprawy dotyczące społeczności Miasta Gorlice.

Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla i jego Zastępca Łukasz Bałajewicz pogratulowali wybranym na poszczególne funkcję w Gorlickiej Radzie Seniorów i życzyli obopólnej dobrej współpracy.