Nabór kandydatów do komisji

Burmistrz Miasta Gorlice ogłasza nabór kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gorlicach, Rynek 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Gorlicach, Rynek 2, 38-300 Gorlice, z dopiskiem „Kandydaci do komisji konkursowych na realizację zadań publicznych w 2017 r.”, w terminie do 22 grudnia 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu lub data stempla pocztowego).

Ogłoszenie o naborze