Harmonogram wywozu odpadów na 2018 rok

Podajemy kalendarium wywozu odpadów w poszczególnych rejonach miasta Gorlice, w przyszłym roku.

W dniu wywozu odpady winny być wystawione w workach lub pojemnikach przy ulicy, w miejscu dostępnym i widocznym dla firmy odbierającej odpady.

Odbiorem w/w odpadów zajmuje się firma:

  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. - Tylmanowa, tel.:515 086 751.

W przypadku niewykonania usługi odbioru odpadów w ustalonym terminie lub w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Gorlicach – Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mienia, tel.:  18/35-51-247.

Sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej:

Odpady komunalne należy gromadzić w sposób selektywny tak, aby wyodrębnić następujące rodzaje odpadów:

  • odpady z papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
  • odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
  • odpady metali w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
  • odpady wielkogabarytowe wraz z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,
  • odpady budowlane,
  • odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady,
  • przeterminowane leki,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady niebezpieczne tj. przeterminowane chemikalia, lakiery, zużyte świetlówki itp.

Pozostałość stanowi zmieszane odpady komunalne, które należy zbierać oddzielnie. Odpady te odbierane są co dwa tygodnie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Surowce wtórne (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady) odbierane są zgodnie z harmonogramem. Odpady te należy gromadzić w workach o odpowiednim kolorze: papier – niebieski, szkło – zielony, metale i tworzywa sztuczne – żółty, odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady - brązowym.

Odpady wielkogabarytowe (np. meble) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są dwa razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym. Dokładne terminy oraz miejsca zbiórki są podawane do publicznej wiadomości (informacja na tablicach ogłoszeniowych na terenie Miasta i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach oraz na stronach internetowych www.gorlice.pl i http://umgorlice.iaw.pl/ekogorlice/).

Odpady budowlane oraz zużyte opony pochodzące z gospodarstw domowych odbierane są w limitowanych ilościach po indywidualnym ustaleniu warunków i sposobu ich odbioru z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mienia Urzędu Miejskiego w Gorlicach,  tel.: 18-35-51-247.

Odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady odbierane są w okresie od stycznia do grudnia zgodnie z przyjętym harmonogramem. Odpady mogą być gromadzone w workach lub pojemnikach, a w przypadku odpadów w postaci gałęzi również gromadzonych luzem, jednak przygotowanych w sposób ułatwiający sprawny odbiór.

Pozostałe odpady (przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne tj. przeterminowane chemikalia, lakiery, zużyte świetlówki itp.) odbierane są dwa razy w roku, w czasie objazdowych zbiórek. Dokładne terminy oraz miejsca zbiórki zostaną podane do publicznej wiadomości (informacja na tablicach ogłoszeniowych na terenie Miasta i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach oraz na stronach internetowych www.gorlice.pl  i http://umgorlice.iaw.pl/ekogorlice/ ).

Zużyte baterie oraz przeterminowane leki mieszkańcy Gorlic mogą dodatkowo składać w specjalnych pojemnikach znajdujących się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach, ul. Rynek 2. Również apteki z siedzibą przy ul. Jagiełły 8, ul. Słoneczna 2, ul. Rynek 19, ul. Kościuszki 24 zaopatrzone są w pojemniki do zbiórki leków.

Mobilna zbiórka choinek zostanie przeprowadzona w dniu 08.01.2018r. i 05.02.2018r. dla rejonu A,B,C,D,E,F oraz w dniu 09.01.2018r. i 06.02.2018r. dla rejonu G,H,I,J.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” (ul. Przemysłowa 7) – bezpłatnie oddać można takie odpady komunalne jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady budowlanei rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Szczegółowych Informacji w tym zakresie uzyskać można bezpośrednio pod tel.: 18/35-39-793.

Zachęcamy do kompostowania odpadów zielonych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji wytwarzanych w gospodarstwie domowym i późniejszego ich wykorzystania jako kompostu na terenie swojej posesji np. do użyźnienia grządek czy rabat kwiatowych.

Apelujemy o niespalanie odpadów w kotłowniach domowych, gdyż powoduje to zanieczyszczenie powietrza substancjami bardzo groźnymi dla zdrowia.

Harmonogram wywozu odpadów na 2018 rok do pobrania


grafika: mos.gov.pl