Informacja o rekrutacji do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że 12 marca rozpoczęła się  rekrutacja na wolne miejsca do klas I szkół podstawowych i do publicznych przedszkoli. Składanie wniosków potrwa do 30 marca. Zapraszamy również do zapoznania się z prezentacją Miejskich Zespołów Szkół.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa będzie dysponować wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr 393/XXXIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorlice wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych określa Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gorlice Nr 32/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.

Miejskie przedszkola

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.
1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach przyjmowani będą kandydaci zamieszkali na terenie miasta Gorlice.
2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Gorlice będzie większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe tj. :
• wielodzietność rodziny kandydata,
• niepełnosprawność kandydata,
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
• objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal będzie  dysponować wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr 392/XXXIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorlice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
4. Kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Gorlice mogą być przyjęci do miejskiego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dane przedszkole dysponować będzie nadal wolnymi miejscami.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli określa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2018 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 24 stycznia 2018 r.
 

Informacja o szkołach:

Miejski Zespół Szkół Nr 1;  ul. Piękna 9

Szkoła Podstawowa Nr 1

Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Broniewskiego 11

Liczba dzieci w przedszkolu: 68 – 3 oddziały

Liczba uczniów w szkole podstawowej: 382 – 18 oddziałów

Liczba uczniów w klasach gimnazjalnych: 98 – 4 oddziały

Zatrudnienie nauczycieli w etatach  ogółem: 44,6 w tym :

Nauczyciele dyplomowani – 37,56,

Nauczyciele mianowani – 1,

Nauczyciele kontraktowi – 6

Miejski Zespół Szkół Nr 3;  ul. Wyszyńskiego 16

Szkoła Podstawowa Nr 3

Miejskie Przedszkole Nr 2

Liczba dzieci w przedszkolu: 73 – 3 oddziały

Liczba uczniów w szkole podstawowej: 207 – 10 oddziałów

Liczba uczniów w klasach gimnazjalnych: 48 – 2 oddziały

Zatrudnienie nauczycieli w etatach  ogółem: 25,69 w tym :

Nauczyciele dyplomowani – 19,78,

Nauczyciele mianowani – 1,78,

Nauczyciele kontraktowi – 2,13

Nauczyciel stażysta – 2


Miejski Zespół Szkół Nr 4;  ul. Krasińskiego 9

Szkoła Podstawowa Nr 4

Miejskie Przedszkole Nr 3, ul. Potockiego 7, ul. Krasińskiego 9

Liczba dzieci w przedszkolu: 96 – 4 oddziały

Liczba uczniów w szkole podstawowej: 401 -17 oddziałów

Liczba uczniów w klasach gimnazjalnych: 115 - 5 oddziałów

Zatrudnienie nauczycieli w etatach  ogółem: 47,80 w tym :

Nauczyciele dyplomowani – 41,67,

Nauczyciele mianowani – 2,

Nauczyciele kontraktowi – 2,91

Nauczyciel stażysta – 1,22

Miejski Zespół Szkół Nr 5;  ul. Krakowska 5

Szkoła Podstawowa Nr 5

Miejskie Przedszkole Nr 5, ul. Krakowska 11, ul. Krakowska 5

Liczba dzieci w przedszkolu: 144 - 6 oddziałów

Liczba uczniów w szkole podstawowej: 407 - 18 oddziałów

Liczba uczniów w klasach gimnazjalnych: 95 - 4 oddziały

Zatrudnienie nauczycieli w etatach  ogółem: 50,03 w tym :

Nauczyciele dyplomowani –  40,73,

Nauczyciele mianowani – 5,55,

Nauczyciele kontraktowi – 2,64

Nauczyciel stażysta – 1,11

Miejski Zespół Szkół Nr 6;  ul. Hallera 79

Szkoła Podstawowa Nr 6

Miejskie Przedszkole Nr 8, ul. Hallera 17

Liczba dzieci w przedszkolu: 148 - 6 oddziałów

Liczba uczniów w szkole podstawowej: 401 - 16 oddziałów

Liczba uczniów w klasach gimnazjalnych: 77 - 3 oddziały

Zatrudnienie nauczycieli w etatach  ogółem: 44,92 w tym:

Nauczyciele dyplomowani – 33,92,

Nauczyciele mianowani – 9,

Nauczyciele kontraktowi – 1

Nauczyciel stażysta – 1

Wyniki egzaminów gimnazjalnych wg. szkół