Radni podzielili Glinik!

Na dzisiejszej XLV Sesji Rady Miasta Gorlice Radni procedowali zaproponowany przez Burmistrza projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Gorlice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

W wyniku kilkutygodniowych konsultacji z mieszkańcami, zarządami osiedli oraz radnymi Burmistrz zaproponował Radnym podział Miasta na okręgi wyborcze, który nawiązywał do rozwiązań sprzed wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych i zakładał powstanie okręgów o proporcjonalnej powierzchni, zapewniających jak najbardziej sprawiedliwą reprezentację mieszkańców poszczególnych części Gorlic w Radzie Miasta. W ocenie Burmistrza przedstawiona propozycja odpowiadała powiązaniom funkcjonalnym poszczególnych części Miasta, ich wspólnym potrzebom komunikacyjnym, społecznym i edukacyjnym.

W tej propozycji okręgi wyborcze przedstawiałyby się następująco:

 • Okręg I – osiedla: Magdalena, Kromera, Łysogórskie;
 • Okręg II – osiedla: Młodych, Krasińskiego, Starówka;
 • Okręg III – osiedla: Mariampol, Korczak, Górne, Skrzyńskich;
 • Okręg IV – osiedla: Zawodzie, Sokół.

 Ryc.1.

Pierwotny projekt Burmistrza okazał się niesatysfakcjonujący dla grupy radnych. Krzysztof Wroński Michał Diduch, Ryszard Ludwin, Adam Piechowicz jeszcze przed sesją zgłosili projekt zakładający ustalenie okręgów wyborczych w sposób dokonujący podziału Glinika i włączenie osiedla Mariampol do wspólnego okręgu z osiedlami Młodych i Krasińskiego. Równocześnie zaproponowano przyłączenie osiedla Łysogórskiego do ogromnego terytorialnie okręgu, obejmującego również Korczak, Osiedle Górne i tereny położone przy granicy Miasta z Zagórzanami (m.in. ul. Skrzyńskich) i Kobylanką (m.in. ul. Zakole i Zielona). W tej propozycji okręgi wyborcze miały przedstawiać się następująco:

 • Okręg I – osiedla: Starówka, Magdalena, Kromera
 • Okręg II - osiedla Młodych, Krasińskiego, Mariampol
 • Okręg III – osiedla: Korczak, Górne, Skrzyńskich, Łysogórskie
 • Okręg IV – osiedla: Zawodzie, Sokół.

Ryc.2.

Swoją negatywną opinię do projektu autorstwa grupy radnych wyrażali mieszkańcy Glinika Mariampolskiego, zarządy osiedli, grupa Radnych Rady Miasta Gorlice w składzie: Joanna Bubak, Halina Marszałek, Maria Ludwin, Alicja Nowak, Robert Ryndak, Mateusz Koszyk oraz Lucyna Jamro. Jako argumenty wskazywano bezzasadny podział Glinika Górnego i Glinika Dolnego jako jednego, zwartego funkcjonalnie obszaru na dwa różne okręgi wyborcze. Zwrócili także uwagę, że taki podział stoi w sprzeczności z ideą wielomandatowych okręgów wyborczych, w których wybierani w wyborach przedstawiciele reprezentują mieszkańców mniejszej wspólnoty, posiadających zbieżne potrzeby i interesy. Podnoszono również argumenty, że nigdy nie było takiej sytuacji w przypadku funkcjonowania wielomandatowych okręgów wyborczych, aby obszar Glinika Mariampolskiego został podzielony w tak nienaturalny sposób i rozdzielał lokalną społeczność.

Ponadto zwracano uwagę, że proponowany podział jest niczym innym jak tylko wynikiem kalkulacji rozkładu głosów i możliwości eliminacji „potencjalnej konkurencji”, w żaden zaś sposób nie odnosi się do zapewnienia równego podziału mandatów pomiędzy mieszkańców.

W związku ze zgłoszonymi zastrzeżeniami i propozycjami, Burmistrz, poszukując rozwiązania spełniającego wymogi ustawowe jak i odpowiadającego oczekiwaniom społecznym, wniósł pod obrady Rady projekt obejmujący następujący podział na okręgi wyborcze:

 • Okręg I – osiedla: Starówka, Magdalena, Kromera, Łysogórskie
 • Okręg II – osiedla: Mariampol, Korczak, Górne, Skrzyńskich
 • Okręg III – osiedla: Młodych, Krasińskiego, Sokół
 • Okręg IV – osiedla: Zawodzie

Ryc.3.

W odpowiedzi na powyższy projekt grupa radnych w składzie: Krzysztof Wroński Michał Diduch, Tomasz Szczepanik, Ryszard Ludwin, Krzysztof Zagórski, Tomasz Chmura, Maria Piecuch, Mariola Migdar, Adam Piechowicz, Małgorzata Miękisz-Müller, Jolanta Dobek, Augustyn Mróz i Jan Wojnarski zgłosiła na sesję projekt poprawki obejmującej wprowadzenie okręgów wyborczych z podziałem obszaru Glinika Mariampolskiego (Ryc 2.).

Niezależnie od emocji przed sesją, również na sali obrad wywiązała się ostra dyskusja w której Radni przedstawiali swoje argumenty za i przeciw poszczególnym koncepcjom podziału.

Reprezentująca mieszkańców Glinika radna Joanna Bubak uzasadniała potrzebę pozostawienia tej dzielnicy w całości, argumentując, że jest ona „jednorodna w swoim charakterze, składająca się z dwóch osiedli bezpośrednio połączonych ze sobą, ściśle współpracujących ze sobą, skupiona wokół jednej parafii i jednej szkoły”. Również Robert Ryndak zwracał uwagę, że zaproponowanych przez grupę radnych projekt podziału powoduje, że okręg III będzie rozciągał się na obszarze ponad 10 km, co wyklucza w jego ocenie racjonalność takiego rozwiązania.

W opozycji do przywołanego stanowiska radny Tomasz Szczepanik wskazywał, że nie można mówić o oderwaniu części Glinika, gdyż tereny osiedla Mariampol oraz osiedli Konopnickiej i Krasińskiego są tożsame, gdyż składają się z blokowisk, gdzie mieszkali pracownicy okolicznych zakładów.

Wobec zaistniałego sporu, zmierzając do znalezienia kompromisu, uwzględniającego postulaty pochodzące od radnych, a przede wszystkim od mieszkańców, Burmistrz Rafał Kukla zdecydował o zgłoszeniu autopoprawki do wniesionego przez siebie projektu uchwały, powracającej do pierwotnie zaproponowanego rozwiązania (Ryc. 1.).

Proponowana pierwotnie wersja układu okręgów nie przewidywała bowiem dzielenia zarówno Zawodzia i Sokoła jak i Glinika Mariampolskiego, a zarazem łączyła Osiedle Łysogórskie z Osiedlem Magdalena.

Bez poddania tej propozycji głębszej dyskusji, została ona przez radnych odrzucona.

Kolejno pod głosowanie poddano uchwałę zakładającą wyborczy podział Glinika. Za przyjęciem tego rozwiązania byli radni: Michał Diduch, Tomasz Szczepanik, Ryszard Ludwin, Krzysztof Zagórski, Tomasz Chmura, Mariola Migdar, Adam Piechowicz, Maria Piecuch, Małgorzata Miękisz-Müller, Augustyn Mróz, Jan Wojnarski i Krzysztof Wroński. Uchwały nie poparli: Joanna Bubak, Maria Ludwin, Robert Ryndak, Halina Marszałek. Od głosu wstrzymali się: Mateusz Koszyk, Alicja Nowak i Lucyna Jamro. Głosowanie odbyło się przy obecności 19 radnych.

W wyniku dzisiejszego głosowania przyjęte zostały ostatecznie następujące okręgi wyborcze (Ryc. 2.):

 • Okręg I – osiedla: Starówka, Magdalena, Kromera
 • Okręg II – osiedla: Młodych, Krasińskiego, Mariampol
 • Okręg III – osiedla: Korczak, Górne, Skrzyńskich, Łysogórskie
 • Okręg IV – osiedla: Zawodzie, Sokół.

Konieczność dokonania podziału Gorlic na nowe okręgi wyborcze wynika z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r., zgodnie z którą w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców ustalenie liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych, następuje według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady.

Miasto Gorlice na dzień 31 grudnia 2017 r. liczyło 27 551 mieszkańców. W wyniku obliczeń norma przedstawicielska wynosi 1311,95 osoby na mandat.

Z uwagi jednak, że liczba mieszkańców w okręgu wyborczym składającym się z osiedli nr 5 „Osiedle Młodych” oraz nr 12 „Krasińskiego” wyniosła na koniec 2017 r. 5.725 mieszkańców, w myśl zapisów art. 418 i 419 kodeksu wyborczego, niespełniony został warunek liczby mieszkańców warunkujący możliwość wybory minimalnej liczby radnych w okręgu wyborczym czyli 5 mandatów (5725 mieszkańców / 1312 = 4,36). Chcąc uniknąć podziału tego zwartego obszaru na dwa okręgi wyborcze, konieczne stało się dołączenie do osiedla Krasińskiego kolejnego, bezpośrednio z nimi graniczącego, tak aby zachowane zostały wymogi wynikające z Kodeksu wyborczego.

Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.