BO 2018 - lista projektów do głosowania

28 projektów złożonych do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego zostanie poddanych pod głosowanie mieszkańców Gorlic. Spośród tych projektów siedem zadań ma charakter ogólnomiejski, a dwadzieścia jeden osiedlowy.

Do Urzędu Miejskiego w Gorlicach wpłynęły 40 wniosków (10 o charakterze ogólnomiejskim oraz 30 o charakterze osiedlowym). W toku prac Zespołu ds. budżetu obywatelskiego 28 propozycji zostało zweryfikowane pozytywnie i już od piątku 13 października 2017 roku będzie można oddawać na nie swój głos.

Trzy zgłoszone propozycje zadań o charakterze ogólnomiejskim oraz osiem propozycji zadań osiedlowych zostały zweryfikowane negatywnie. Jeden projekt osiedlowy został wycofany przez osobę zgłaszającą projekt.

Nowością w regulaminie tegorocznego budżetu obywatelskiego była możliwość składania wspólnych wniosków przez dwa osiedla. Z tej możliwości skorzystali mieszkańcy Osiedla nr 3 i Osiedla nr 11.

Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice na 2018 rok publikujemy listę dopuszczonych do głosowania zadań ogólnomiejskich oraz zadań dla poszczególnych osiedli.


Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych:


Zadania ogólnomiejskie:


1. „Strefa Kibica” na gorlickim Rynku podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018
Lokalizacja: Rynek w Gorlicach
Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł

2. Remont ulicy Sienkiewicza bocznej
Lokalizacja: ul. Sienkiewicza boczna, działki nr 1854/2, 1854/1
Szacunkowy koszt zadania: 150 000 zł

3. Gorlice: tutaj mieszkam – tutaj oddycham
Lokalizacja: obszar miasta – 12 projektów miejskich (m. in. przedszkola, szkoły podstawowe, obiekty komunalne i sportowe). Projekt zakłada zakup 12 czujników smogu.
Szacunkowy koszt zadania: 30 000 zł

4. Budowa toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego typu „Pumptrack”
Lokalizacja: Działka numer 1770/14 zlokalizowana obok boisk do siatki plażowej i basenu odkrytego, za lodowiskiem.
Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł

5. Wykonanie pomnika upamiętniającego 100-lecie Bitwy Gorlickiej i 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 roku
Lokalizacja: Działka miejska w Gorlicach, przy ulicy Bieckiej, naprzeciw „Rondo – Center” w widłach ulicy Słowackiego i jej łącznika z ulicą Biecką.
Szacunkowy koszt zadania: 154 500 zł

6. „A do Z – dostosowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach do potrzeb osób słabo widzących, niewidomych i starszych oraz z dysfunkcją słuchu”
Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach, ul. Jagiełły 1
Szacunkowy koszt zadania: 120 000 zł

7. Wzmocnienie infrastruktury sportowej Miasta Gorlice poprzez zakup mat kontaktowych do automatycznego pomiaru czasu na basenie OSiR Gorlice wraz z oprogramowaniem, zegarami i dostosowaniem niecki basenowej (w miejscu startów i nawrotów ) do montażu mat
Lokalizacja: Pływalnia „Fala” OSiR w Gorlicach.
Szacunkowy koszt zadania: 200 000 zł


Zadania osiedlowe:


Osiedle nr 1
1. Zagospodarowanie terenu łącznika od ul. Wróblewskiego do ul. 3 Maja w Gorlicach dla potrzeb mieszkańców bloków przy ul. 3 Maja
Lokalizacja: Droga osiedlowa oraz teren zieleni na działce nr 1455/7 od ul. Wróblewskiego do ul. 3-go Maja w Gorlicach na Osiedlu nr 1 ,,STARÓWKA” w Gorlicach.
Szacunkowy koszt zadania: 49 650 zł
2. Budowa  urządzeń terenowo - rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Kopernika w Gorlicach obok parkingu przy Pl. Dworzysko
Lokalizacja: ul. Kopernika obok parkingu przy Pl. Dworzysko, jako kontynuacja robót w ramach dokumentacji projektowej pod nazwą: „Budowa parkingu przy placu Dworzysko w Gorlicach z zagospodarowaniem terenów zielonych wraz z odwodnieniem, przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu na działkach ewid. Nr 1164/3, 1166/8, 1181/5, 1181/6, 1182 położonych w obrębie Gorlic”.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 2
3. Wykonanie i modernizacja chodnika przy ulicy Cmentarnej - projekt wycofany przez wnioskodawcę
Lokalizacja: ul. Cmentarna
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

4. Siłownia plenerowa na Osiedlu Magdalena
Lokalizacja: Realizacja zadania przewidziana jest przy ul. Słonecznej poniżej budynku nr 14 na działce nr 2928/9 będącej własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w Gorlicach.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł
5. Remont nawierzchni ulicy Kopernika w kierunku garaży MPGK
Lokalizacja: ul. Kopernika (wzdłuż bloków 9 i 11), Osiedle nr 2 „Magdalena”, działka nr 1165/15
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 3
6. Mini plac rowerowy dla dzieci - (wniosek wspólny z Zarządem Osiedla Nr 11)
Lokalizacja: Działka nr 790/12 – własność Gminy Miejskiej Gorlice, Osiedle nr 3 „Kromer”, Osiedle nr 11 „Łysogórskie”.
Szacunkowy koszt zadania: 100 000 zł

Osiedle nr 4
7. Wykonanie zjazdu oraz utwardzenie placu postojowego dla mieszkańców bloków ul. Chopina 11 i 13 wraz z wykonaniem chodnika do bloku nr 13
Lokalizacja: Lokalizacja miejsca znajduje się na działkach o nr ewid. 488/6 oraz 488/7. Działka 488/6 jest własnością Miasta Gorlice, natomiast działka 488/7 jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej MARIAMPOL. Działki zlokalizowane są przy ul. Chopina w obrębie bloków nr 11 i 13.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 5
8. Budowa parkingu przy ulicy Konopnickiej 23
Lokalizacja: Osiedle nr 5, ul. Konopnicka przy budynku nr 23, działka nr 2907/7 oraz częściowo działka nr 2907/2.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 6
9. Remont źródełka przy ulicy Warneńczyka
Lokalizacja: ul. Warneńczyka, działka nr 2658/2
Szacunkowy koszt zadania: 22 000 zł
10. Renowacja i rozbudowa boiska osiedlowego przy ulicy Batorego
Lokalizacja: Boisko do siatkówki przy ul. Batorego za sklepem osiedlowym mieszczące się na działce nr 2002/7.
Szacunkowy koszt zadania: 30 369 zł
11. Utwardzenie Placu – Parkingu przy ul. Pod Lodownią
Lokalizacja: Osiedle Pod Lodownią, plac przy ul. Pod Lodownią 14, działka nr 2931/20.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł
12. Ogrodzenia terenu zielonego przy boisku Orlik na terenie kompleksu sportowego OSiR
Lokalizacja: Teren zlokalizowany jest na działce ewid. 1770/3, 1769/5, 1767/3, 1768, 1766/5 pomiędzy Stadionem Sportowym OSiR a boiskiem Orlik. Powyższe działki są własnością Miasta Gorlice.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 7
13. Remont odcinka ulicy Klimkowicza
Lokalizacja: ul. Klimkowicza, dz. 365/72, osiedle nr 7
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł
14. Wykonanie odwodnienia Placu Zabaw przy ulicy Dukielskiej oraz utwardzenie drogi dojazdowej
Lokalizacja: Działka, na której miałaby powstać inwestycja znajduje się w dzielnicy Sokół, przy ul. Dukielskiej. (Działka nr 365/101 – teren jest własnością Miasta Gorlice.)
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 8
15. Siłownia osiedlowa na Osiedlu Korczak
Lokalizacja: Realizacja zadania przewidziana jest przy ul. Hallera pomiędzy budynkami 16, 18 i 20 na działce nr 2910/16 będącej w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkalnej „Małopolska” w Gorlicach.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł
16. Budowa parkingu przy MZS Nr 6
Lokalizacja: Dziedziniec MZS Nr 6 w Gorlicach (od strony wjazdu), Osiedle Nr 2 „Hallera”.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 9
17. Uporządkowanie miejsca gromadzenia odpadów na Osiedlu Górnym celem poprawy estetyki i higieny
Lokalizacja: Osiedle Górne na ul. Wyszyńskiego, działka miejska nr 594/91.
Szacunkowy koszt zadania: 49 385 zł
18. Budowa ulicy Paderewskiego - boczna
Lokalizacja: ul. Paderewskiego, nr działki 623/11
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 10
19. Budowa oświetlenia na ulicy Skrzyńskich (boczna) łącznik z ulicą Jagodową
Lokalizacja: ul. Skrzyńskich (boczna) od nr 12 do 12F – Osiedle Skrzyńskich.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 11
20. Mini plac rowerowy dla dzieci - (wniosek wspólny z Zarządem Osiedla Nr 3)
Lokalizacja: Działka nr 790/12 – własność Gminy Miejskiej Gorlice, Osiedle nr 3 „Kromer”, Osiedle nr 11 „Łysogórskie”.
Szacunkowy koszt zadania: 100 000 zł

Osiedle nr 12
21. Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wraz z budową miejsc parkingowych przy ulicy Słowackiego
Lokalizacja: ul. Juliusza Słowackiego na odcinku od wjazdu z ul. Bieckiej za pierwszym zakrętem do zatoczki parkingowej blisko ronda (na części działek nr 1674/19, 1674/20, 1672/21, 1674/23, 1678/19, których właścicielem jest Miasto Gorlice).
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł


Negatywnie zweryfikowane przez Zespół zostały następujące zadania:


Projekty ogólnomiejskie:
1. Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej przy rzece Ropie od ulicy Blich
Uzasadnienie odrzucenia projektu: W wyniku analizy projektu stwierdzono, że wniosek obejmuje lokalizację zadania na gruntach niestanowiących własności Miasta Gorlice. Przedmiotowe tereny pozostają w zarządzie RZGW, w związku z czym niemożliwe było dołączenie przewidzianych Regulaminem umowy użyczenia terenu lub oświadczenia o prawie dysponowania gruntem na cele realizacji projektu.
2. Zjeżdżalnie Wodne na otwartym Basenie w Gorlicach
Uzasadnienie odrzucenia projektu: W wyniku analizy projektu stwierdzono, że koszty realizacji inwestycji znacznie przekraczają kwotę 300 tys. przewidzianą na realizację zadania o charakterze ogólnomiejskim. Wycena dokonana przez OSiR w Gorlicach, obejmująca kompleksowe wykonanie i utrzymanie inwestycji wykazuje, że każda z proponowanych zjeżdżalni przekracza zakładaną budżetem obywatelskim kwotę.
3. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę/rozbudowę sieci monitoringu miejskiego:
Uzasadnienie odrzucenia projektu: Analiza dokonana przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego wykazała, że nie jest możliwe wykonanie zadania wyłącznie na nieruchomościach stanowiących własność Miasta lub do których Miasto dysponuje aktualnie tytułem prawnym. W szczególności, ze względów technicznych, niemożliwe jest wykorzystanie dla potrzeb zadania istniejących słupów oświetleniowych, bowiem instalacja monitoringu wymaga osobnego zasilania.
Wnioskodawca nie przedłożył umów lub oświadczeń stanowiących podstawę realizacji inwestycji na gruntach podmiotów trzecich.
Ponadto dokonana kalkulacja wskazuje, że koszt zadania w wymiarze wskazanym przez wnioskodawcę przekroczy zakładaną wartość środków. Równocześnie nawet w razie ograniczenia zakresu zadania będzie ono generowało znaczne koszty utrzymania w latach kolejnych, związane chociażby z kosztem energii elektrycznej, serwisowania oraz koniecznością zwiększenia obsady kadrowej dla obsługi znacznej ilości kamer.

Zadania osiedlowe:
1. Doposażenie placu do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla dorosłych i młodzieży
Uzasadnienie odrzucenia projektu: W wyniku analizy projektu stwierdzono, że powyższa inwestycja nie może być zrealizowana ze względu na stan prawny i faktyczny nieruchomości, na której wnioskodawca zamierzał wykonanie projektu.
Inwestycja została zlokalizowana na terenie do którego Miasto Gorlice nie ma tytułu prawnego, a jednocześnie do wniosku nie załączono oświadczenia od zarządcy o zgodzie na dysponowanie gruntem lub umowy użyczenia określonych w Regulaminie. Niezależnie od powyższego, weryfikacja terenu wskazuje na brak spełniania technicznych warunków prowadzenia inwestycji w zakresie konieczności zachowania odległości od drogi publicznej (10 m), kolizji z istniejącymi sieciami (w tym gazową) oraz wymogami zachowania stref bezpieczeństwa. Stąd montaż 7 sztuk urządzeń wraz ze strefami ochronnymi jest technicznie niemożliwe.
2. Budowa chodnika w ciągu ul. Okrzei celem poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych
Uzasadnienie odrzucenia projektu: W wyniku analizy projektu stwierdzono, że realizacja zadania związanego z budową chodnika w ciągu ul. Okrzei - zgodnie z koncepcją wnioskodawcy - nie spełnia zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Budowa chodnika odpowiadającego MPZP i o parametrach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (szer. chodnika nie powinna być mniejsza niż 2 m), wiązałaby się z przystąpieniem do kompleksowej przebudowy drogi, co przekracza założone znacznie koszty zadania.
3. Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Sienkiewicza bocznej
Uzasadnienie odrzucenia projektu: W wyniku analizy projektu stwierdzono, że dla realizacji zadania zachodzi konieczność montażu lub przeprowadzenia instalacji w obrębie działek do których Miasto Gorlice nie dysponuje tytułem prawnym. Jednocześnie do wniosku nie załączono umów użyczenia określonych w Regulaminie.
4. Remont drogi Sokolskiej bocznej – częściowo ok. 80 mb
Uzasadnienie odrzucenia projektu:  W wyniku analizy projektu stwierdzono, że część terenu ma nieuregulowany stan prawny. W szczególności Miasto Gorlice nie dysponuje w pełni tytułem prawnym do nieruchomości na których miałby być realizowany projekt. Zaznaczyć należy, że przed remontem konieczne jest wykonanie odwodnienia, co również czyni projekt merytorycznie niemożliwym do wykonania.
5. Budowa trasy typu „singieltrack”
Uzasadnienie odrzucenia projektu: Wnioskodawca określił planowany i uznawany za satysfakcjonujący przebieg trasy. Na znacznej części przebiegu inwestycję zaplanowano
w obrębie działek do których Miasto Gorlice nie dysponuje tytułem prawnym. Jednocześnie do wniosku nie załączono umów użyczenia określonych w Regulaminie.
6. Budowa chodnika przy ulicy Łysogórskiej
Uzasadnienie odrzucenia projektu: W wyniku analizy projektu stwierdzono, że realizacja zadania nie spełnia zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Budowa chodnika odpowiadającego MPZP i o parametrach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie wiązałaby się z przystąpieniem do kompleksowej przebudowy drogi, co przekracza założone znacznie koszty zadania.
7. Zróbmy to wspólnie dla efektywnej segregacji śmieci, zdrowia i radości naszych dzieci.
Część A: Efektywna segregacja śmieci.
Uzasadnienie odrzucenia projektu:  W wyniku analizy projektu stwierdzono, że teren na którym zaplanowano realizację projektu nie spełnia technicznych warunków prowadzenia inwestycji w szczególności w zakresie kolizji z istniejącymi sieciami oraz wymaganych odległości od innych obiektów budowlanych.
Część B: Rewitalizacja terenu z przeznaczeniem na Mini Boisko piłki nożnej dla młodych talentów.
Uzasadnienie odrzucenia projektu: W wyniku analizy projektu stwierdzono, że teren planowany na realizację projektu co najmniej częściowo pokrywa się z gruntami przeznaczonymi pod projektowane ścieżki pieszo - rowerowe, co czyni projekt sprzecznym z założeniami projektowymi Miasta, możliwymi do objęcia wnioskami o dofinansowanie, realizowanymi w ramach zadań własnych.
8. Budowa bieżni tartanowej do biegów na 60 metrów oraz skoczni do skoku w dal na terenie MZS nr 4 w Gorlicach.
Uzasadnienie odrzucenia projektu: W wyniku analizy projektu stwierdzono, że wykonanie inwestycji w ramach środków przeznaczonych na zadanie w ramach budżetu obywatelskiego jest niemożliwa. Wycena dokonana przez OSiR w odniesieniu do proponowanych urządzeń sportowych wskazuje, że w projekcie nie uwzględniono w szczególności kosztów wykonania podbudowy pod nawierzchnię tartanową, zaś samo jej ułożenie bez zachowania ścisłych wymogów technicznych nie gwarantuje zarówno możliwości właściwego używania jak i trwałości wykonanych urządzeń. W tym stanie rzeczy wykonanie zadania zgodnie ze sztuką wymagałoby środków znacznie przewyższających zaplanowane. 


Jak głosować?


Głosowanie rozpocznie się w piątek 13 października i potrwa do poniedziałku 23 października 2017 roku. Głosujemy wybierając jeden projekt z listy zadań o charakterze ogólnomiejskim oraz jeden projekt z listy zadań osiedlowych. W tym roku można głosować na dowolny projekt osiedlowy, także spoza osiedla w którym jest się zameldowanym.

Gdzie głosować?

Głosowanie elektroniczne
Głosować można elektronicznie (przez Internet) poprzez formularz dostępny na stronie budzetobywatelski.gorlice.pl
Dla osób nieposiadających dostępu do Internetu, w Pawilonie Historii Miasta Gorlice znajduje się stanowisko komputerowe, gdzie będzie można oddać głos w formie elektronicznej.

Głosowanie tradycyjne „papierowe” w Pawilonie Historii Miasta
Zagłosować można także tradycyjnie w Pawilonie Historii Miasta Gorlice, gdzie po okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego adres zameldowania otrzymają Państwo kartę do głosowania. W Pawilonie Historii Miasta można głosować:
- w poniedziałki: od 8.00 do 18.00
- od wtorku do piątku: 7.30-15.30.

Uwaga! Jeśli zagłosujesz przez Internet to nie będziesz mógł/a zagłosować w sposób tradycyjny wypełniając kartę do głosowania w Pawilonie Historii Miasta i odwrotnie.

Pamiętaj, że TYLKO JEDEN RAZ możesz zagłosować na zadanie osiedlowe i TYLKO JEDEN RAZ na zadanie ogólnomiejskie.