Działania w sprawie rafinerii

Informacja na temat działań podejmowanych przez Burmistrza Miasta Gorlice w związku z sytuacją zaistniałą na terenie byłej Rafinerii Nafty „Glimar” w Gorlicach.

W związku z telefonicznymi zgłoszeniami mieszkańców miasta zaniepokojonych sytuacją mającą miejsce na terenie byłej Rafinerii Nafty „Glimar” w Gorlicach, związaną z przywożeniem i deponowaniem na powyższym terenie znacznych ilości pojemników z różnymi substancjami, Burmistrz Miasta Gorlice pismem z dnia 1 czerwca 2017 r. zwrócił się do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o pilną kontrolę tego terenu zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Równocześnie pismo to zostało skierowane do wiadomości Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z uwagi na potencjalne zagrożenie szkodą w środowisku i kompetencje tego organu w tym zakresie, wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku.

Również w tym samym czasie Burmistrz Miasta Gorlice kontaktował się w tej sprawie ze Starostą Powiatu Gorlickiego, jako organem posiadającym kompetencje w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorców.

Z uwagi na niepodejmowanie działań przez zawiadomione organy, dnia 26 czerwca 2017 r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Gorlicach działając na podstawie  art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, art. 78a ust. 2 pkt 1b i 1d, art. 79 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Gorlice przystąpili do niezapowiedzianej kontroli użytkownika wieczystego terenu po byłej Rafinerii Nafty „Glimar” w Gorlicach.

Kontrola ujawniła, iż na terenie zakładu byłej rafinerii przy ul. Wyszyńskiego w Gorlicach magazynowane są bardzo duże ilości różnego rodzaju pojemników z odpadami. Według wstępnych ustaleń odpady sprowadziła i zmagazynowała na przedmiotowym terenie bez wymaganych zezwoleń jedna ze spółek wydzierżawiająca nieruchomości w obrębie byłej rafinerii.

O dokonanych ustaleniach niezwłocznie zostały poinformowane odpowiednie służby i organy tj. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie, Starosta  Powiatu Gorlickiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach - SKAN PISMA.

Jeszcze tego samego dnia przedstawiciele Inspekcji Ochrony Środowiska wraz z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Gorlicach udali się na teren byłej rafinerii w Gorlicach. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gorlicach wskazali ujawnione podczas kontroli miejsca magazynowania odpadów.

W wyniku powyższego, następnego dnia, tj. 27 czerwca 2017 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przystąpił do kontroli spółki, która doprowadziła do zamagazynowania na terenie byłej rafinerii znacznych ilości różnego rodzaju odpadów.

Decyzją z dnia 3 lipca 2017 r. Małopolski Wojewódzki Inspektor ochrony Środowiska wstrzymał od zaraz działalność polegającą na przyjmowaniu jakichkolwiek odpadów na teren byłej Rafinerii Nafty „Glimar” w Gorlicach, oraz zakazał przetwarzania tych odpadów w jakikolwiek sposób na ww. miejscu, przez spółkę, która odpowiada za ich sprowadzenie na teren byłej rafinerii. Ponadto decyzją tą nakazano zabezpieczenie wszystkich zmagazynowanych odpadów przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

W związku z możliwością występowania na terenie nieruchomości byłej Rafinerii Nafty „Glimar” w Gorlicach nieprawidłowości związanych ze składowaniem odpadów, Burmistrz Miasta Gorlice działając jako organ wykonawczy Miasta Gorlice dnia 27 czerwca 2017 r. złożył do Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie to zostało przekazane również do wiadomości Prokuratury Rejonowej w Gorlicach - SKAN PISMA.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie zakończył kontrolę spółki odpowiedzialnej za sprowadzenie i zmagazynowanie odpadów na teren byłej Rafinerii Nafty „Glimar” w Gorlicach i przekazał sprawę do załatwienia przez Burmistrza Miasta Gorlice.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach zostało wszczęte postępowanie w sprawie składowania lub magazynowania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym przez ww. przedsiębiorcę, które obecnie jest w toku. Ze względu na złożoność sprawy i obowiązujące przepisy prawne, konieczne jest poczynienie dalszych ustaleń, które pozwolą na wydanie decyzji nakazującej usunięcie odpadów zmagazynowanych na terenie rafineryjnym w Gorlicach. Kolejne kroki w tej sprawie uzależnione są m.in. od wyników kontroli prowadzonej przez organy inspekcji ochrony środowiska wobec przedsiębiorców, mogących mieć związek z odpadami zdeponowanymi na terenie Gorlic.

W związku ze zdarzeniem jakie miało miejsce dnia 13 sierpnia 2017 r. na terenie byłej Rafinerii Nafty „Glimar” w Gorlicach, polegającym na rozszczelnieniu się jednego ze zbiorników wydzierżawianych przez spółkę odpowiedzialną za sprowadzenie odpadów na teren byłej rafinerii, oraz wydostaniu się do środowiska części zgromadzonej w nim substancji, co powodowało zagrożenia dla środowiska, jak również dla zdrowia ludzi, Burmistrz Miasta Gorlice działając jako organ wykonawczy Miasta Gorlice dnia 14 sierpnia 2017 r. złożył do Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach kolejne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu. Zawiadomienie w tej sprawie przekazano również do wiadomości Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach oraz Starostwu Powiatowemu w Gorlicach - SKAN PISMA.

Ze względu na skalę problemu z jakim mamy do czynienia na terenie byłej Rafinerii Nafty „Glimar” w Gorlicach, Burmistrz Miasta Gorlice pismem z dnia 17 sierpnia 2017 r. zawiadomił  o tym Panią Premier, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewodę Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Posłów na Sejm RP i Senatora RP Ziemi Gorlickiej, oraz zwrócił się z prośbą o pomoc w jego rozwiązaniu.

Dnia 18 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach odbyło się spotkanie przedstawicieli służb i organów zaangażowanych w sprawę usunięcia nielegalnie  zmagazynowanych odpadów na terenie byłej Rafinerii Nafty „Glimar” w Gorlicach, na którym były omawiane dokonane dotychczas ustalenia jak i rozważane dalsze niezbędne działania.

Następne spotkanie zaplanowano na dzień 22 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Foto: Gorlice.tv