Rusza program „Szkolny Klub Sportowy 2018”

Z pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych w 2018 roku, skorzysta aż 135 dzieci z gorlickich Miejskich Zespołów Szkół! Zorganizowanie zajęć na tak szeroką skalę, będzie możliwe dzięki dofinansowaniu, jakie Miasto Gorlice pozyskało z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy 2018”.

„Szkolny Klub Sportowy” to największy w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży!

Celem programu jest:
• stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
• poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
• promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
• zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
• stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
• tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
• optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
• promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
• wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Główne warunki realizacji programu:
• program będzie realizowany w dwóch edycjach; styczeń - czerwiec i wrzesień – grudzień 2018 r.,
•  uczestnikami zadania są wyłącznie uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
• zajęcia sportowe będą prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika po 60 minut;
• osobami prowadzącymi zajęcia są wyłącznie nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;
• uczestnicy zajęć – uczniowie nie mogą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach.

Programem objęte zostaną wszystkie gorlickie szkoły. W Miejskich Zespołach Szkół Nr 1, 3 i 4, program realizowany będzie w dwóch grupach na szkołę, a w Miejskich Zespołach Szkół Nr 5 i 6, zajęcia przeprowadzone będą w jednej grupie. Łącznie projektem objętych zostanie 135 dzieci.

Dla realizacji projektu Miasto Gorlice zabezpieczyło obiekty sportowe oraz sprzęt do realizacji zajęć, a także dopłatę dla każdej grupy w wysokości 160 złotych. Ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki pokryte zostaną natomiast koszty wynagrodzeń nauczycieli oraz ubezpieczenie uczestników.