Wniosek na modernizację GCK złożony!

W dniu 07.07.2017 r., Miasto Gorlice złożyło wniosek aplikacyjny pn.: „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury”, w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, naboru wniosków o dofinansowanie projektów na potrzeby 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.

Miasto Gorlice przygotowało „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016-2023”, który został opracowany na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.). Dokument zawiera szczegółową analizę miasta Gorlice z uwzględnieniem obszaru zdegradowanego i kryzysowego oraz wyznacza cele strategiczne wraz z przypisanymi kierunkami planowanych działań. W związku z zapisami ustawy o rewitalizacji koniecznie było podkreślenie czynników mających kluczowe znaczenie dla procesu wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz planowanego procesu rewitalizacji, a w szczególności przyczyn, dla których ten proces jest niezbędny dla rozwoju Gorlic. Prace diagnostyczne prowadzone na terenie Gorlic wykazały kilka podstawowych problemów, które pozostawione bez interwencji mogą pogłębiać takie negatywne zjawiska, jak odpływ ludności wynikający z niskiej atrakcyjności osiedleńczej, zwiększanie nakładów finansowych na opiekę społeczną, w końcu wzrost bezrobocia i zwiększające się rozwarstwienie społeczne.

Miasto Gorlice w ramach projektu zamierza zrealizować:

 • Przebudowę układu pomieszczeń w przyziemiu dla rozmieszczenia nowych funkcji, w tym sal tanecznych i kawiarni w części frontowej budynku;
 • Modernizację pomieszczenia kina w poziomie przyziemia i parteru;
 • Budowę windy i klatki schodowej ewakuacyjnej w części frontowej budynku;
 • Przebudowę klatki schodowej w skrzydle od ul. Solidarności;
 • Przebudowę klatki schodowej w narożniku południowym budynku;
 • Przebudowę podłogi sali widowiskowej;
 • Modernizację wyposażenia technicznego sceny i sali widowiskowej;
 • Budowę przełączki na poziomie parteru dla poprawy warunków ewakuacji z sali widowiskowej i umożliwienia transportu między windą i kieszenią sceny;
 • Budowę wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla całego obiektu;
 • Przebudowę i remont istniejących pomieszczeń administracji i pracowni dla lokalizacji zakładanych funkcji użytkowych;
 • Przebudowę pomieszczeń w poziomie 2 p dla utworzenia kompleksu pokoi gościnnych;
 • Renowację wystroju Sali widowiskowej i pomieszczeń traktu frontowego;
 • Modernizację istniejących instalacji wewnętrznych;
 • Dostosowanie zapleczy sanitarnych i toalet do obecnych wymogów.

Szacunkowa wartość projektu wynosi 7 999 555,80 zł, dofinansowanie stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych. Informacja dotycząca listy zatwierdzonych i zakwalifikowanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania wniosków, zostanie ogłoszona najpóźniej w grudniu 2017 r.