Wniosek na „Sokół” i „Kromer” złożony!

W dniu 07.07.2017 r., Miasto Gorlice w ramach Projektu Partnerskiego z Powiatem Gorlickim, złożyło wniosek aplikacyjny pn.: „Obszar Starówka - lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic”, w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, naboru wniosków o dofinansowanie projektów na potrzeby 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.

Miasto Gorlice przygotowało „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016-2023”, który został opracowany na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.). Dokument zawiera szczegółową analizę miasta Gorlice z uwzględnieniem obszaru zdegradowanego i kryzysowego oraz wyznacza cele strategiczne wraz z przypisanymi kierunkami planowanych działań. W związku z zapisami ustawy o rewitalizacji koniecznie było podkreślenie czynników mających kluczowe znaczenie dla procesu wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz planowanego procesu rewitalizacji, a w szczególności przyczyn, dla których ten proces jest niezbędny dla rozwoju Gorlic. Prace diagnostyczne prowadzone na terenie Gorlic wykazały kilka podstawowych problemów, które pozostawione bez interwencji mogą pogłębiać takie negatywne zjawiska, jak odpływ ludności wynikający z niskiej atrakcyjności osiedleńczej, zwiększanie nakładów finansowych na opiekę społeczną, w końcu wzrost bezrobocia i zwiększające się rozwarstwienie społeczne.

Miasto Gorlice w ramach projektu zamierza:
1) Przeprowadzić modernizację obiektu budynku „Sokół” (dawne Kino „Wiarus”), tj.:
a) Remont (termomodernizacja) obiektu wraz z izolacją fundamentów (pionowa i pozioma),
b) Wymianę pokrycia dachowego,
c) Remont pomieszczeń wewnątrz obiektu z dostosowaniem do centrum rozwoju, na potrzeby społeczne mieszkańców Miasta Gorlice i Powiatu Gorlickiego,
d) Wymianę instalacji wewnętrznych (m.in. wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, p.poż, c.o.).
W celu pełnej realizacji zadań istnieje również potrzeba przebudowy ulic w ramach przedmiotowego zadania, co wzmocni dostępność i atrakcyjność całego przedsięwzięcia.
2) Przebudować drogi lokalne (ul. Kromera, ul. Niepodległości, ul. Jagiełły) wraz z infrastrukturą techniczną podziemną w tym: wykonać nową konstrukcję jezdni i chodników oraz oświetlenie uliczne, rozdzielić kanalizację ogólnospławną poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Powiat Gorlicki w ramach projektu zamierza przeprowadzić:

1. Modernizację budynku I Liceum Ogólnokształcącego w zakresie:
a) Renowacja elewacji wykonanej z cegły klinkierowej,
b) Renowacja attyki,
c) Izolacja pionową i poziomą ścian piwnic,
d) Wymiana pokrycia dachu wraz z przebudową kominów,
e) Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
f) Likwidacja barier architektonicznych – dobudowa zewnętrznego szybu windowego.

2. Modernizację obiektu sportowego (boisko szkolne) - planuje się modernizację istniejącego boiska sportowego tak, aby mogło ono po godzinach pracy szkoły być udostępniane mieszkańcom obszaru rewitalizacji. Dzięki przeprowadzonym pracom powstanie m.in. bieżnia, skocznia i rzutnia. Obiekt powinien przede wszystkim służyć lepszej organizacji czasu wolnego młodzieży.

3. Modernizację piwnic szkoły na potrzeby:
a) Sali teatralnej, a także Klubu Dyskusyjnego "Sokrates",
b) Harcówka, klub spotkań międzypokoleniowych, które dadzą możliwość organizacji imprez z zakresu kultury i edukacji historycznej, współpracy z Uniwersytetem Złotego Wieku oraz grupami rekonstrukcji historycznej,
c) Klubu wielokulturowego, na potrzeby organizacji projektów, zwłaszcza z młodzieżą łemkowską,
d) Szkolnego Kącika Temidy, dzięki któremu możliwa będzie szersza niż dotychczas działalność z zakresu edukacji prawnej,
e) Szkolnego Ośrodka Kariery, z myślą o zdolnych uczniach gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
f) Centrum muzycznego, umożliwiającego organizację regionalnych przeglądów i konkursów muzycznych,
g) Zaplecza szatniowego dla boisk sportowych,
h) Szatni dla potrzeb szkoły.


Szacunkowa wartość projektu partnerskiego wynosi 16 453 795,88 zł, dofinansowanie stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych. Informacja dotycząca listy zatwierdzonych i zakwalifikowanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania wniosków, zostanie ogłoszona najpóźniej w grudniu 2017 r.