Dobra kondycja finansowa Miasta

Mamy za sobą kolejny rok budżetowy, a zatem przyszedł czas na podsumowanie dokonań roku 2016.

Osiągnięte w tym okresie dochody zamknęły się kwotą 96 507 tys. zł i stanowiły 101,2% założonego planu. Analizując poszczególne źródła dochodów budżetowych uzyskanych w 2016 r. w stosunku do założonego planu należy zauważyć, że kondycja finansowa  lokalnych podmiotów gospodarczych pozytywnie wpłynęła na wysokość dochodów budżetu, głównie z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Wpływy z udziałów były wyższe o około 2 mln zł w stosunku do 2015 r. Uzyskane niższe wpływy ze sprzedaży mienia  zostały w pełni zrekompensowane większymi dochodami z innych źródeł, między innymi wyższymi dochodami z dotacji na budowę północnej obwodnicy miasta. W budżecie zaplanowano 55% dofinansowanie na to zadanie, a uzyskano dotację w wysokości 77,7% kosztów kwalifikowanych.

Wydatki budżetu Miasta Gorlice zostały wykonane w kwocie 91 322 tys. zł, co stanowi 94,7% planu rocznego. Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne miasta umożliwiły realizację zadań bieżących na kwotę 82 247 tys. zł oraz wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę 9 075 tys. zł.

Wydatki bieżące ściśle związane są z zadaniami własnymi miasta i przeznaczone były na bieżącą działalność miasta. Wydatki realizowano w sposób oszczędny i gospodarny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów. Niższe wykonanie wydatków bieżących o 3 830 tys. zł od planu dotyczy między innymi uzyskanych oszczędności z zakresu: administracji publicznej – 524 tys. zł, pomocy społecznej – 1.605 tys. zł, oświaty – 428 tys. zł, obsługi długu publicznego – 249 tys. zł, gospodarki odpadami – 353 tys. zł oraz nierozdysponowanych rezerw budżetu – 220 tys. zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w większości sfinansowano z dochodów własnych. W 2016 roku Miasto Gorlice złożyło wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w związku z ogłoszonymi naborami na realizację programów z nowej perspektywy unijnej. Zadania, które otrzymają dofinansowanie będą realizowane przez Miasto w latach 2018-2020 oraz w ramach umowy partnerskiej ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej.

W 2016 r. największa ilość środków inwestycyjnych z budżetu została przeznaczono na następujące zadania:

• Rozbudowę ulic Korczaka i Konopnickiej – 1 942 tys. zł


• Budowę i przebudowę ulic miejskich oraz ciągów pieszych – 1 444 tys. zł

• Przebudowę ulicy Michalusa – 1 104 tys. zł

Realizacja dochodów ponad zakładany plan oraz poniesione niższe wydatki bieżące i inwestycyjne pozwoliły na uzyskanie na koniec 2016 roku wysokiej nadwyżki budżetu w kwocie 5 185 tys. zł.  Po raz pierwszy od kilku lat Miasto nie zaciągnęło nowych kredytów i zgodnie z zawartymi umowami spłaciło 4 246 tys. zł długu, co wpłynęło na zmniejszenie zadłużenie miasta na koniec roku budżetowego.

Ważnym wskaźnikiem zasługującym na podkreślenie jest wysoka nadwyżka operacyjna Miasta, która powstaje z dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W 2016 roku nadwyżka operacyjna wyniosła 9 095 tys. zł, przy planowanej 3 622 tys. zł i wpłynie korzystnie na wskaźniki obsługi długu w przyszłych latach.

Zadania ustalone w budżecie miasta zrealizowano na poziomie zadowalającym, a na przestrzeni całego 2016 roku utrzymana była dobra płynność finansowa. Analiza wykonania budżetu wykazuje na stabilną kondycję finansową Miasta, co potwierdza realizacja wszystkich zadań należących do samorządu.