Kończy się nabór wniosków do programu na wymianę pieca

10 marca kończy się nabór wniosków o udzielenie osobom fizycznym dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na obszarze Gorlic w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie osobom fizycznym dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na obszarze Gorlic w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.

Urząd Miejski w Gorlicach uprzejmie informuje, że przystępuje do naboru wniosków o przyznanie dotacji osobom fizycznym na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Gorlice, zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Gorlice”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 126/XIII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 września 2015 r. (zmienionej uchwałą nr 356/XXX/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 stycznia 2017 r.).

Regulamin powołany powyżej szczegółowo określa zasady i warunki dofinansowania modernizacji systemów ogrzewania. Załącznikiem do regulaminu jest wzór wniosku o udzielenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji. Z dokumentami tymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji. Są one dostępne na stronie internetowej www.gorlice.pl (poniżej) oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach (w Biurze Obsługi Klienta oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mienia pokój 112B).

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach Rynek 2, w terminie do 10 marca 2017 r.

Wniosek o udzielenie dotacji winien być kompletny i sporządzony zgodnie z wzorem określonym w zał. nr 1 do ww. regulaminu.

Podstawowe kwestie dotyczące dofinansowania modernizacji ogrzewania w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”, uwzględniające zasady wynikające z ww. regulaminu:

  • Dotacja może być udzielona tylko na likwidację niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i innych palenisk opalanych paliwem stałym i trwałym ich zastąpieniu przez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ogrzewanie gazowe lub elektryczne lub też olejowe.
  • Likwidacja urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym musi być trwała.
  • Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów koniecznych do realizacji zadania, które zostały szczegółowo określone w regulaminie.
  • Wysokość dofinansowania może wynieść maksymalnie do 60 % kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizacje zadania.
  • Po złożeniu wniosku lecz przed likwidacją kotła lub innego paleniska opalanego paliwem stałym przeprowadzane będą oględziny celem stwierdzenia faktu posiadania przez ubiegającego się o dotację ww. urządzenia grzewczego.
  • Ostateczna wysokość dotacji ustalana będzie na podstawie przedłożonych faktur VAT/rachunków.

Wniosek o udzielenie dotacji
Regulamin