Pierwszy tydzień Programu "Rodzina 500 plus" w Gorlicach

1 sierpnia 2017 r. rozpoczęła się nowa edycja rządowego Program "Rodzina 500 plus". Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 mieszkańcy Gorlic mogą składać w Segmencie B Urzędu Miejskiego w Gorlicach pok. 3B - parter budynku (dawny budynek SP nr 2). W pierwszym tygodniu przyjmowania do Urzędu Miejskiego wpłynęło już 399 wniosków.

Podczas przyjmowania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 ujawniono wiele przypadków dotyczących niezgłoszenia przez świadczeniobiorców utraty dochodu bądź jego uzysku na trwający jeszcze okres zasiłkowy 2016/2017.

W związku z powyższym, aby ułatwić naszym mieszkańcom składanie wniosków, przypominamy:

W PRZYPADKU ZMIAN W RODZINIE OTRZYMUJĄCEJ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, W TRAKCIE TRWANIA OKRESU ZASIŁKOWEGO, MAJĄCYCH WPŁYW NA PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO M.IN.:

-    ZMIANY LICZBY CZŁONKÓW RODZINY,

- UZYSKANIU DOCHODU PRZEZ CZŁONKÓW RODZINY, PODJĘCIU PRACY W TRAKCIE OKRESU ZASIŁKOWEGO, WYJEŹDZIE ZA GRANICĘ PRZEZ CZŁONKA RODZINY, ITP.

- UTRACIE DOCHODU PRZEZ CZŁONKÓW RODZINY, ZAKOŃCZENIU PRACY W TRAKCIE OKRESU ZASIŁKOWEGO, POWROCIE Z ZAGRANICY PRZEZ CZŁONKA RODZINY, ITP.

- UMIESZCZENIU CZŁONKA RODZINY W INSTYTUCJI ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWE UTRZYMANIE,

OSOBA UPRAWNIONA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO JEST ZOBOWIĄZANA DO NIEZWŁOCZNEGO POWIADOMIENIA O TYM FAKCIE ORGANU WYPŁACAJĄCEGO TO ŚWIADCZENIE (art. 20 Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ze zm.).

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą więc przyjmowane po pozytywnej weryfikacji dokumentów dotyczących trwającego okresu zasiłkowego 2016/2017.