Nabór na stanowisko opiekuna w MOPS

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach  zatrudni  dwóch opiekunów w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z kierunków:
 • opiekunka domowa,
 • opiekunka środowiskowa,
 • opiekun medyczny,
 • opiekun osoby niepełnosprawnej
 • lub wykształcenie średnie z ukończonym kursem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu Opiekun w MOPS.

  Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
 • samodzielność,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • doświadczenie w pracy opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • cv oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o niekaralności i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem o następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zatrudnienia na  stanowisku opiekun w MOPS zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą  z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Oferty pisemne wraz z dokumentami należy składać osobiście pok. nr 6 lub listownie na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Reymonta 1,
38-300 Gorlice

Tagi