Konkurs na stanowisko dyrektora w MZS nr 5

Burmistrz Miasta Gorlice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 w Gorlicach im. Księdza Jana Twardowskiego, ul. Krakowska 5, 38-300 Gorlice.

1. Organ prowadzący publiczną szkołę:
Miasto Gorlice, Rynek 2, 38-300 Gorlice
2. Nazwa i adres publicznej szkoły, której dotyczy konkurs:
Miejski Zespół Szkół Nr 5 w Gorlicach im. Księdza Jana Twardowskiego, ul. Krakowska 5, 38-300 Gorlice
3. Wymagania wobec kandydatów:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597)
4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o :
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz.224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca,
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność oryginału kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311)
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz.1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r.poz.1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r, poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
5. Oferty należy składać:
1) w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym i nr telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 w Gorlicach im. Księdza Jana Twardowskiego” w terminie do 30 marca 2018 r. w godzinach pracy urzędu na adres: Urząd Miejski w Gorlicach – Biuro Podawcze parter, pok. nr 2. W przypadku wysłania ofert pocztą na adres: Urząd Miejski w Gorlicach, 38-300 Gorlice, Rynek 2 – decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
2) dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Gorlice.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą pisemną.

Ogłoszenie o konkursie

Gorlice, 12 marzec 2018 r.

Tagi