Konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów

Burmistrz Miasta Gorlice ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów:

  • Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach, ul. Piękna 9
  • Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3 w Gorlicach, ul. Wyszyńskiego 16
  • Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Gorlicach , ul. Krasińskiego 9
  •  Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Gorlicach, ul. Hallera 79

1.    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

2.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,
2)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o :

  •  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
  •  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
w pkt.3,
5)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168 ze zm.)

10)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust 1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j.Dz.U.
z 2016 r. poz. 1721 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
11)    oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
12)    oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego,
13)    oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r.poz.1379 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1842 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym
i nr telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora … (nazwa szkoły)
w Gorlicach”
w terminie do 3 kwietnia 2017 r. w godzinach pracy urzędu na adres: Urząd Miejski w Gorlicach – Biuro Podawcze parter, pok.nr 2. W przypadku wysłania ofert pocztą na adres : Urząd Miejski w Gorlicach, 38-300 Gorlice, Rynek 2 – decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Konkursy zostaną przeprowadzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą pisemną.

Gorlice, 15  marzec 2017 r.        

 

Ogłoszenie o konkursach na kandydatów na stanowiska dyrektorów do pobrania TUTAJ