Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej

Burmistrz Miasta Gorlice ogłasza trzy przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gorlicach przy ul. Bieckiej, wchodzące w skład Strefy Aktywności Gospodarczej.Ogłoszenie o przetargu Nr 1:

Burmistrz Miasta Gorlice ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gorlicach przy ul. Bieckiej, wchodzącej w skład Strefy Aktywności Gospodarczej.

I. Oznaczenie i opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działki Nr 468/45 o pow. 0,7413 ha, Nr 479/2 o pow. 0,7803 ha, położona  w Gorlicach przy ul. Bieckiej, objęta KW NS1G/00042358/2.
II. Cena wywoławcza: 590 403,00 zł netto (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta trzy złote 00/100).
III. Wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
IV. Termin i miejsce przetargu: 31 marca 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach, Rynek 2, sala 206, II piętro (składanie ofert i termin wpłaty wadium do 28 marca 2017 r.).
V. Ogłoszenie o przetargu oraz szczegółowe warunki przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu (www.gorlice.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gorlice.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem: (18) 35 51 261 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mienia Urzędu Miejskiego w Gorlicach, Rynek 2, segment B (parter), pok. 3B.Ogłoszenie o przetargu Nr 2:

Burmistrz Miasta Gorlice ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gorlicach przy ul. Bieckiej, wchodzącej w skład Strefy Aktywności Gospodarczej.

I. Oznaczenie i opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, oznaczona działkami Nr 468/46 o pow. 1,0616 ha, Nr 479/3 o pow. 0,2567 ha, położona w Gorlicach przy ul. Bieckiej, objęta KW NS1G/00042358/2.
II. Cena wywoławcza: 595 467,00 zł netto (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 00/100).
III. Wadium w wysokości  100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
IV. Termin i miejsce przetargu:  31 marca 2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Gorlicach, Rynek 2, sala 206, II piętro (składanie ofert i termin wpłaty wadium do 28 marca 2017 r.).
V. Ogłoszenie o przetargu oraz szczegółowe warunki przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu (www.gorlice.pl)  i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gorlice.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem: (18) 35 51 261 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mienia Urzędu Miejskiego w Gorlicach, Rynek 2, segment B (parter), pok. 3B.Ogłoszenie o przetargu Nr 3:

Burmistrz Miasta Gorlice ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gorlicach przy ul. Bieckiej, wchodzącej w skład Strefy Aktywności Gospodarczej.

I. Oznaczenie i opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, oznaczona działkami Nr 468/44 o pow. 0,8297 ha, Nr 479/1 o pow. 2,4136 ha, położona  w Gorlicach przy ul. Bieckiej, objęta KW NS1G/00042358/2.
II. Cena wywoławcza: 1 285 876,00 zł netto (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100).
III. Wadium w wysokości  200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
IV. Termin i miejsce przetargu: 31 marca 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Gorlicach, Rynek 2, sala 206, II piętro (składanie ofert i termin wpłaty wadium do 28 marca 2017 r.).
V. Ogłoszenie o przetargu oraz szczegółowe warunki przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu (www.gorlice.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gorlice.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem: (18) 35 51 261 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mienia Urzędu Miejskiego w Gorlicach, Rynek 2, segment B (parter), pok. 3B.


Więcej informacji o terenach inwestycyjnych i nieruchomościach na sprzedaż na stronie: http://www.inwestujwgminie.pl/gorlicemiasto