Projekt zmiany Planu do wglądu

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Gorlice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4”.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1073 z późń. zm), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, Dz. U.  z 2017 r., poz. 1405 z późń. zm.), oraz uchwałą Nr 462/XXXIX/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20.08.2018 r. do 14.09.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach, Rynek 2, 38-300 Gorlice, pokój nr 109 w godzinach pracy Urzędu.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje ustalenia dla terenu obejmującego działkę Nr 718/2 w Gorlicach, obręb Gorlice.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, Rynek 2, 38-300 Gorlice, w pokoju nr 109 w dniu 12.09.2018 r. o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Gorlice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2018 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany miejscowego planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 30.09.2018 r., w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Gorlice, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: um@um.gorlice.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Miasta Gorlice.

Tagi