Obwieszczenia o zmianach w Planie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – „Miasto Gorlice – Plan Nr 4”.

Na podstawie art. 17 punkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1405 ze zmianami)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Gorlice uchwały Nr 579/XLIX/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4”, wprowadzonego Uchwałą Nr 262/XXXIX/2005 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005 roku Nr 621 poz. 4257 ze zm.), w części tekstowej w § 10 ustaleń w terenach usług komercyjnych 24. UC w punkcie 12 w zakresie zmniejszenia wskaźnika miejsc parkingowych.

Zainteresowani mogą składać wnioski i opinie do w/w zmian planu miejscowego i do prognoz oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Gorlicach w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Gorlice, 2018-07-12
Burmistrz Miasta Gorlice


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – „Miasto Gorlice – Plan Nr 4”.

Na podstawie art. 17 punkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1405 ze zmianami)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Gorlice uchwały Nr 579/XLVIII/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4”, wprowadzonego Uchwałą Nr 262/XXXIX/2005 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005 roku Nr 621 poz. 4257 ze zm.), w części tekstowej i graficznej planu dla części terenów oznaczonym symbolem 55.MN.

Zainteresowani mogą składać wnioski i opinie do w/w zmian planu miejscowego i do prognoz oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Gorlicach w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Gorlice, 2018-07-12
Burmistrz Miasta Gorlice

Tagi