To będzie rekordowy budżet!

Radni Miasta Gorlice przyjęli dzisiaj (21 grudnia) prawie jednogłośnie budżet miasta na 2018 rok. W zaproponowanym przez Burmistrza Rafała Kuklę budżecie planowane dochody przekroczą 116 mln zł. Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie wydamy kwotę 122,6 mln zł, z czego na zadania inwestycyjne aż 32,2 mln zł!

Podobnie jak poprzednie, tak i ten budżet powstał w oparciu o autentyczne potrzeby mieszkańców wyrażone w Budżecie Obywatelskim, sygnalizowane w indywidualnych rozmowach czy za pośrednictwem Radnych Rady Miasta Gorlice, przedstawicieli Zarządów Osiedli i organizacji pozarządowych. Dla mnie, jako burmistrza potrzeby gorliczan są najważniejsze. Wierzę, że uchwalony budżet będzie idealnym kompromisem oraz zaspokoi jak najwięcej potrzeb. W przemyślanym i zrównoważonym Budżecie na 2018 rok, zaplanowaliśmy realizację zarówno milionowych inwestycji, jak i niewielkich zadań o wartości kilkunastu tysięcy złotych, które przyczynią się do poprawienia komfortu i jakości życia mieszkańców – mówi burmistrz Rafał Kukla.

Szczególnie cieszy mnie jako burmistrza, dobra współpraca z Radnymi Rady Miasta, podczas intensywnych prac nad projektem budżetu. Efektem wielu rozmów i wspólnego poszukiwania rozwiązań i kompromisów jest dzisiejsze głosowanie, podczas którego Radni prawie jednogłośnie poparli wypracowany projekt budżetu. - dodaje burmistrz.

Dochody budżetu miasta w 2018 roku planowane są na 116,6 mln zł i będą wyższe o 15 mln zł (wzrost o 16,8%) od przewidywanego wykonania budżetu za 2017 rok.Dochody bieżące wzrosną o 0,9%, a dochody majątkowe ze źródeł zewnętrznych o 376,6%. Na dochody bieżące budżetu składają się: dochody własne  (wzrost o 4,1% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r.), dotacje celowe z budżetu państwa (spadek o 5,9% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r.) i subwencje (wzrost o 2,7% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r.). Prognozowane wpływy do budżetu z dochodów majątkowych oszacowano na 20 mln zł, w tym na programy unijne 15,3 mln zł.

Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie wydamy kwotę 122,6 mln zł (w tym wydatki bieżące 90,6 mln zł i wydatki majątkowe 32,2 mln zł). Planowane na rok 2018 dochody są niższe od planowanych wydatków, co oznacza, że budżet  Miasta zamyka się deficytem budżetowym. Planowane zadłużenie wynika z zamierzonych do realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

W przyszłym roku na zadania inwestycyjne przeznaczymy kwotę ponad 32,2 mln zł, z czego ponad 23 mln zł na projekty współfinansowane ze środków, które pozyskaliśmy z funduszy zewnętrznych.

Najważniejsze zadania inwestycyjne planowane w 2018 roku to:

 • Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego
 • Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury
 • Przebudowa budynku „Sokoła” na lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne
 • Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów do transportu pasażerskiego
 • Rozbudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych
 • Modernizacja stoku narciarskiego w Małastowie
 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
 • Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Dukielskiej
 • Przebudowa ulicy Wróblewskiego
 • Przebudowa ulicy Norwida
 • Przebudowa ulicy Hallera
 • Budowa ulicy Azaliowej
 • Przebudowa ulicy Dmowskiego
 • Przebudowa ulicy Batorego
 • Termomodernizacja budynku przy ulicy Chopina 13
 • Budowa mini placu rowerowego dla dzieci
 • Przebudowa budynku Ratusza
 • Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w pięciu Miejskich Zespołach Szkół
 • Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej poprzez wykorzystanie urządzeń grzewczych na gaz, paliwa stałe, biomasę oraz odnawialnych Źródeł Energii
 • Budowa toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego typu "PUMPTRUCK"

Najważniejsze zaplanowane wydatki w roku 2018 przedstawiają się następująco:

Drogi, chodniki, parkingi

 • Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice: 6 071 526 zł
 • Budowa odcinka ulicy łączącej ulicę Stróżowską z ulicą Korczaka: 200 000 zł
 • Utwardzenie placu przy ulicy Pod Lodownią: 50 000 zł
 • Przebudowa  ulicy Stróżowskiej bocznej IV: 50 000 zł
 • Przebudowa chodnika ulicy gen. Pułaskiego: 90 000 zł
 • Przebudowa ulicy Hallera: 200 000 zł
 • Przebudowa ulicy Norwida: 180 000 zł
 • Przebudowa ulicy Kopernika: 50 000 zł
 • Budowa łącznika ulicy Batorego z ulicą Kochanowskiego (dokumentacja projektowa): 50 000 zł
 • Budowa ulicy Azaliowej: 200 000 zł
 • Wykupy gruntów: 362 000 zł
 • Przebudowa ulicy Wróblewskiego: 1 950 000 zł
 • Budowa parkingu przy ulicy Konopnickiej: 50 000 zł
 • Zagospodarowanie terenu dla potrzeb komunikacyjnych budynków nr 11 i 13 przy ulicy Chopina: 50 000 zł
 • Budowa parkingów przy ulicy Słowackiego: 50 000 zł
 • Przebudowa ulicy Klimkowicza: 60 000 zł
 • Przebudowa ulicy Tuwima: 80 000 zł
 • Przebudowa ulicy Sokolskiej bocznej: 70 000 zł
 • Przebudowa ulicy Łokietka (dokumentacja projektowa): 20 000 zł
 • Przebudowa ulicy Rzeźniczej i Ogrodowej (dokumentacja projektowa): 50 000 zł
 • Przebudowa ulicy Dmowskiego: 150 000 zł
 • Przebudowa ulicy Batorego: 120 000 zł
 • Przebudowa ulicy Konopnickiej: 75 000 zł

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia ulicy Kościuszki – bocznej: 40 000 zł
 • Budowa oświetlenia ulicy Kościuszki - bocznej (przy budynku nr 127): 40 000 zł
 • Budowa oświetlenia ulicy Kwiatowej bocznej w stronę Rozboju: 25 000 zł
 • Budowa oświetlenia ulicy Granicznej bocznej 3: 35 000 zł
 • Budowa oświetlenia ulicy Wrońskich: 100 000 zł
 • Budowa oświetlenia ulicy Brzozowej: 30 000 zł
 • Budowa oświetlenia ulicy Stróżowskiej Boczna IV: 20 000 zł
 • Doświetlenie przejść dla pieszych: 35 000 zł
 • Budowa oświetlenia ulicy Granicznej: 20 000 zł
 • Budowa oświetlenia łącznika ulicy Blich z kładką na rzece Ropa: 20 000 zł
 • Budowa oświetlenia ulicy Reja: 35 000 zł
 • Budowa oświetlenia łącznika ulicy Skrzyńskich z ulicą Jagodową: 50 000 zł

Sport, wypoczynek i rekreacja

 • Funkcjonowanie gorlickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 2 105 000 zł
 • Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach: 2 820 801 zł
 • Rozbudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ternie miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną Subregionu sądeckiego: 735 802 zł
 • Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego – Małastów: 1 393 000 zł
 • Budowa toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego typu "PUMPTRUCK": 300 000 zł
 • Budowa siłowni terenowej na os. Korczak: 50 000 zł
 • Zagospodarowanie terenu przy ulicy Dukielskiej dla celów rekreacyjno-kulturalnych: 50 000 zł
 • Zagospodarowanie terenu do funkcji rekreacji codziennej z mini placem rowerowym dla dzieci: 100 000 zł
 • Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kopernika w Gorlicach "Park Kopernika": 50 000 zł

Oświata

 • Funkcjonowanie szkół i przedszkoli – 25 960 450 zł
 • Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w pięciu Miejskich Zespołach Szkół w Gorlicach: 899 900 zł
 • Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń MZS nr 3 w Gorlicach na cele przedszkolne wraz z robotami dostosowawczymi dla potrzeb osób niepełnosprawnych: 333 000 zł

Kultura

 • Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej –  1 130 700 zł
 • Funkcjonowanie Gorlickiego Centrum Kultury – 1 450 400 zł
 • Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury: 3 019 786 zł
 • Obszar "Starówka" - lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne (modernizacja budynku "Sokoła") wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic (ul. Kromera, ul. Niepodległości, ul. Jagiełły): 4 322 332 zł

Rodzina i opieka społeczna

 • Pomoc społeczna, w tym funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 7 484 606 zł
 • Rodzina, w tym program 500+: 24 868 022 zł

Ochrona zdrowia

 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 693 800 zł
 • Walka z narkomanią – 18 300 zł
 • Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach - budowa monitoringu Parku Miejskiego: 85 100 zł
 • Monitoring: 37 000 zł

Mieszkalnictwo

 • Modernizacja zasobów mieszkaniowych: 1 342 000 zł
 • Termomodernizacja budynku przy ulicy Chopina 13: 724 000 zł
 • Budowa wiaty śmietnikowej na Osiedlu Górnym: 49 385 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 • Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Dukielskiej: 1 000 000 zł
 • Program Ograniczenia Niskiej Emisji – dotacja: 20 000 zł
 • Utrzymanie zieleni: 93 000 zł
 • Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej poprzez wykorzystanie urządzeń grzewczych na gaz, biomasę oraz odnawialnych Źródeł Energii: 321 058 zł
 • Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej poprzez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz odnawialnych Źródeł Energii: 109 873 zł

Administracja publiczna

 • Przebudowa budynku Ratusza: 200 000 zł
 • Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej": 4 402 180 zł