Budżet Miasta Gorlice na 2017 rok uchwalony

Drodzy Mieszkańcy Gorlic,

Z radością informuję, że w dniu wczorajszym (29 grudnia 2016 r.) Rada Miasta przyjęła budżet Miasta Gorlice na rok 2017.

Planowane dochody Miasta ustalono na kwotę 101,4 mln złotych.
Przewidywane wydatki Miasta winny zamknąć się kwotą 103,9 mln złotych.

Plan dochodów i wydatków Miasta na nadchodzący rok jest zrównoważony i obejmuje zadania zmierzające do zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gorlic we wszelkich aspektach, obejmujących realizację ustawowo określonych zadań Miasta.


W porównaniu do projektu Budżetu na 2017 rok Radni Miasta Gorlice na ostatniej sesji przegłosowali kilka poprawek. W budżecie na przyszły rok znalazły się trzy nowe zadania:
- Modernizacja ulicy Sosnowej (850 000 zł)
- Urządzenie placu manewrowego przy garażach ul. Kościuszki (100 000 zł)
- Wiata śmietnikowa przy ulicy Kościuszki 26 (15 000 zł)
Radni przegłosowali także usunięcie z Budżetu Miasta Gorlice na 2017 rok następujących inwestycji:
- Przebudowa ulicy Zagórzańskiej,
- Budowa ulicy Dębowej,
- Utwardzenie placu przy ulicy Lipowej,
- Budowa ulicy Broniewskiego,
- Budowa oświetlenia ulicy Lipowej,
- Budowa ulicy Azaliowej.

Pełna lista planowanych zadań inwestycyjnych dostępna jest TUTAJ.

Ze smutkiem przyjąłem fakt, że część radnych dopiero w trakcie debaty nad uchwałą budżetową na sesji Rady Miasta uznała za zasadne przedstawić wniosek o zmianę zakresu planowanych w roku 2017 inwestycji. W mojej ocenie wielotygodniowe prace nad przygotowaniem projektu budżetu, a w szczególności prace na posiedzeniach poszczególnych komisji Rady, wydają się być właściwym czasem wypracowywania kompromisu co do zadań, mających być realizowanymi w kolejnym roku.

Niewątpliwie budżet Miasta nie pozwala na zrealizowanie wszystkich - niejednokrotnie bardzo istotnych potrzeb w jednym czasie. Co za tym idzie koniecznym jest podejmowanie - zarówno przez Burmistrz, jak i przez radnych, jako przedstawicieli mieszkańców - trudnych decyzji dotyczących kolejności realizacji poszczególnych planów. Dlatego też bierność części radnych w trakcie przywołanych wyżej prac i wykazywanie się aktywnością dopiero w trakcie sesji Rady Miasta wskazuje na wyłącznie polityczny wymiar podejmowanych przez nich działań, które przede wszystkim uniemożliwiają ocenę proponowanych zadań pod kątem możliwości formalnych, technicznych i finansowych ich wykonania. Ponadto stanowią przejaw elementarnego braku szacunku dla trudu pozostałych członków Rady i pracowników Urzędu, zaangażowanych w skonfigurowanie wyważonej i realizującej interesy wszystkich mieszkańców propozycji budżetu.

Niezależnie od powyższego pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań w celu zrealizowania przyjętej uchwały budżetowej, z troską o zabezpieczenie interesów wszystkich mieszkańców Gorlic. Niezależnie bowiem od sposobu działania niektórych radnych szanuję ich rolę, jako wybranych w demokratycznych wyborach przedstawicieli mieszkańców wspólnoty samorządowej, tym bardziej, że istotność zawnioskowanych i przyjętych do realizacji inwestycji jest w mojej ocenie niewątpliwa.
 
Równocześnie chcę zaznaczyć, że stojące przed Gorlicami wyzwania, w szczególności dotyczące realizacji największych planowanych inwestycji, współfinansowanych ze środków zewnętrznych i zmierzających do poprawy funkcjonowania Miasta, jak również działania nakierowane na pozyskiwanie dalszych źródeł wsparcia, pozostają dla mnie istotniejsze niż wdawanie się w irracjonalny polityczny spór.

Żywiąc nadzieję, że realizacja budżetu Miasta Gorlice na rok 2017 prowadziła będzie do satysfakcjonującego wszystkich mieszkańców dalszego rozwoju Miasta pozostaję z szacunkiem.

Burmistrz Miasta Gorlice
Rafał Kukla